Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2021

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

21.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 720

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 33 hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän, tonttien 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098) asemakaavan muutoksen piirustus nro 12548 osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet.

HEL 2016-000535

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 22.11.2021 § 883 määrätä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 osat 1–3 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta tiettyjen katualueiden sekä tontin 49056/16 osalta (liitekartoilla 1–3 määritellyt alueet).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12548 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin liitekarttojen nro 12548 osat 1–3 mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548


Helsingissä 8.12.2021

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.10.2021 § 569 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, kortteli 3057 (piirustus nro 12729, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17).

HEL 2020-012530

Helsingissä 15.12.2021

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566