Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 595

Merkuriuksentie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila

HEL 2021-000467 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Merkuriuksentien katusuunnitelman piirustus nro 31320/1.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31320/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31320/1

3

Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Merkuriuksentie on nykyinen asuntokatu, joka perusparannetaan. Katuväli Lasinpuhaltajantie - Saturnuksentie on asemakaavan mukainen jalankulku- ja pyörätie. Osa kadusta on tällä hetkellä päällystämätöntä sorakatua, joka rakennetaan uudelleen ja asfaltoidaan. Perusparannuksen yhteydessä saneerataan vesihuoltolinjat sekä parannetaan liikenteen turvallisuutta lisäämällä hidasteita ajonopeuksien hillitsemiseksi. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 7480 (tullut voimaan 20.1.1977), nro 8735 (tullut voimaan 21.12.1984) ja nro 11460 (tullut voimaan 25.5.2007). Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja osittain läpikulkeva jalankulku- ja pyöräliikenne.           

Suunnitelma

Merkuriuksentie nro 31320/1 (liite 2)

Merkuriuksentie peruskorjataan ja rakennetaan sorapintaiselta osaltaan uudelleen. Merkuriuksentie on asuntokatu, jonka länsipäässä on kaksi vain jalankululle ja pyöräilylle varattua osuutta. Ajoradan osuudella kadulla on erillinen jalkakäytävä kadun pohjoisreunassa. Ajoradan leveys on 6,0 metriä ja jalkakäytävän 2,5 metriä. Jalankulku- pyörätieosuuksilla leveys on 3,5 metriä.

Katu päällystetään asfaltilla. Kadulle sijoitetaan kolme kavennusta hillitsemään ajonopeuksia. Vesihuolto saneerataan ja valaistus uusitaan.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta nro 31320 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Merkuriuksentien katusuunnitelmat olivat ensimmäisen kerran esillä 1.−14.6.2020 ja nähtävillä 9.−22.12.2020. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin osana virtuaalisia Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuuksia 1.6.2020 ja 9.12.2020. Samaan aikaan suunnittelussa oli 10 muuta alueen katua, jotka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 9.3.2021.

Nähtävillä olon aikana Merkuriuksentien katusuunnitelmaehdotukseen kohdistui neljä muistutusta. Kolme muistutusta käsitteli ajoradan hidasteita, niille ehdotettiin uusia paikkoja tai poistoja. Osa näistä muistutuksista koski myös muita alueen katuja.

Yhdessä muistutuksista vaadittiin aiemmassa suunnitelmaversiossa esitettyä pysäköintipaikkojen poistoa ja läpiajon estämistä. Aiemmassa suunnitelmaehdotuksessa Merkuriuksentielle oli esitetty ajoradan varteen sijoittuvia pysäköintipaikkoja ja erillistä jalkakäytävää välille Uranuksentie−Saturnuksentie. Kyseinen katuväli on tällä hetkelle leveä sorakenttä ja sitä käytetään pysäköintiin. Katutilan leveys olisi mahdollistanut turvallisen pysäköinnin ja jalankulun eriyttämisen ja asukkailta oli tullut toiveita pysäköintipaikkojen säilyttämisestä. Esitys oli asemakaavan vastainen, sillä asemakaavassa katuosuus on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn reitiksi. Tämän muistutuksen takia suunnitelma palautettiin uudelleen valmisteluun. Muistutukset aiempaan suunnitelmaehdotukseen on käsitelty erillisessä liitteessä (liite 3).

Katusuunnitelmaluonnos on ollut uudelleen esillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 19.5.−1.6.2021 välisen ajan. Esillä olon aikana tuli puhelimitse palaute, jossa todettiin että uusiin hidastekavennuksen sijainteihin oltiin tyytyväisiä.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 8.−21.9.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Nyt hyväksyttävänä olevaan katusuunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 1 200 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

 

yht. euroa (alv. 0 %)

euroa/m² (alv. 0 %)

Merkuriuksentie

1 200 000

500

 

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 9 500 euroa (alv. 0 %).

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa alkaen vuodesta 2024.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Katujen uudisrakentaminen

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §,

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31320/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31320/1

3

Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1

Muistutus1, 22.12.2020

2

Muistutus2, 22.12.2020

3

Muistutus3, 20.12.2020

4

Muistutus4, 10.12.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat

Esitysteksti

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566