Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 598

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta, joka koskee risteilijälaiturin säilyttämistä nykyisessä käytössä Katajanokanlaituri 4:n kaava-alueella

HEL 2021-005700 T 00 00 03

Hankenumero 4428_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa ja kaavan valmistelussa on otettu huomioon alueen nykyisen risteilijälaiturin toiminta. Kaava-alue voidaan toteuttaa vaiheittain ja kaavan mahdollistama uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön nykyisen risteilijätoiminnan aikana.

Alueen rakentaminen on jo alkanut paikalla olevan varastorakennuksen purkutöillä. Purkutöiden jälkeen alkaa pääkonttori- ja hotellirakennuksen rakentaminen. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen käyttö ja risteilijätoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt, erityisesti satamatoiminnan aiheuttama melu, joten rakennus voidaan ottaa käyttöön risteilijälaiturin toiminnan jatkuessa.

Uuden rakennuksen lähiympäristö rakennetaan valmiiksi rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Meren puolella yleisen jalankulun reitti ja ulkoalueet saatetaan rakentaa ensin väliaikaisina kevyinä ratkaisuina. Risteilijälaiturin kohdalle rakennettavan ranta-alueen maanpinnan korotus ja rantamuurin mahdollinen uusiminen tapahtuu vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ranta-alueen muutostyöt liittyvät laajempaan alueelliseen tulvasuojausratkaisuun, jonka aikatauluista, toteuttamistavoista ja vastuista päätetään erikseen.

Satamatoimintojen edellytyksistä huolehtiminen on Helsingille tärkeää ja myös risteilyalusten laiturikapasiteetti on pyrittävä varmistamaan. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tavoiteltavaa säilyttää kaava-alueella oleva risteilijälaituri nykyisessä käytössään siihen saakka kunnes Katajanokan ranta-alueiden rakentaminen on ajankohtaista.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1

Parpala Matti, toivomusponsi, Kvsto 5.5.2021 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 5.5.2021 Katajanokanlaituri 4:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että matkailun edellytysten turvaamiseksi kaava-alueella oleva risteilijälaituri pysyisi nykyisessä käytössään mahdollisimman pitkään. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta säilyttää risteilijälaituri käytössä siihen asti, kunnes Tukholman liikenne on siirtynyt Eteläsatamasta Katajanokalle ja risteilijäkapasiteettia vapautuu Eteläsatamaan; toissijaisesti vähintään siihen asti, kunnes kaava-alueelle osoitettu rakennus on valmis.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2021 mennessä. Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 saakka.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1

Parpala Matti, toivomusponsi, Kvsto 5.5.2021 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566