Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 600

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkitekniikkayksikön päällikön päätöksestä 9.9.2021 § 6 koskien yleisökäymälöiden hankintaa, kunnossapitoa ja peruskorjausta

HEL 2021-005944 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566