Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 583

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Olli-Pekka Koljosen ja varatarkastajaksi jäsen Amanda Pasasen.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Eveliina Heinäluoman sijasta Olli-Pekka Koljosen.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Eveliina Heinäluoma ja varatarkastajaksi jäsenen Amanda Pasanen.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566