Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 603

Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen

HEL 2021-011638 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ryhmien Päitsitie 17 d, Laajasalo, Siltalankuja, Siltalanpolku, Talitiaistie 18, Asetelmakuja 2, Asetelmakuja 1, Henrik Forsiuksen tie 20, Henrik Forsiuksen tie 24, Peltokylänkuja 11 ja Päitsitie 17 C hakemukset v. 2021 ryhmärakennuttamishausta.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Asetelmankuja 1

2

Asetelmankuja 2

3

Henrik Forsiuksen tie 20

4

Henrik Forsiuksen tie 24

5

Laajasalo

6

Peltokylänkuja 11

7

Päitsitie 17c

8

Päitsitie 17d

9

Siltakylänkuja

10

Siltalanpolku

11

Talitiaistie 18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hakuaika ryhmärakennuttamishakuun oli 26.2. – 31.5.2021. Hakijat olivat hakeneet 11 tonttia, joiden hakemukset eivät saapuneet tuntemattomasta syystä lainkaan perille tonttihakemukset@hel.fi -sähköpostiosoitteeseen. Hakija sai viisi päivää haun päättymisajan jälkeen virheilmoituksen oman sähköpostinsa palveluntarjoajalta, etteivät hakijan sähköposteja oltu voitu toimittaa perille. Lähettäjä kertoi laittaneensa samoissa sähköposteissa kopion viesteistä toiselle henkilölle, joka oli saanut viestit.

Kaupunkiympäristön toimialan ICT-palvelut selvittivät asiaa, eikä viitteitä siitä, että kaupungin omissa tietojärjestelmissä olisi ollut jotain sellaista vikaa, ettei hakemuksia olisi voitu vastaanottaa kyseisenä aikana, ei löytynyt. Kaupungin tietoon ei ole tullut, että muilla hakijoilla olisi ollut hakemuksen lähettämisessä vastaavaa ongelmaa. Samana päivänä, kun hylättäväksi esitettävät hakemukset yritettiin lähettää  tonttihakemukset@hel.fi –sähköpostiosoitteeseen, niin sinne saapui noin 300 hakemusta saman päivän aikana.

Hakemusten lähettäjä toimitti 17.6.2021 hakemukset toisesta sähköpostiosoitteesta valmistelijan sähköpostiosoitteeseen, jotka liitteinä 1-11).

Esittelijän perustelut

Lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §:n mukaan vastuu sähköisen viestin lähettämisestä ja perillemenosta viranomaiselle on viestin lähettäjällä.  Kaupunki on selvittänyt asiaa Kaupunkiympäristön toimialan ICT palveluiden kanssa eikä mitään sellaisia viitteitä ole löytynyt, että kaupungin järjestelmissä olisi ollut jotain sellaista vikaa, ettei hakemuksen vastaanottaminen olisi ollut mahdollista. Sitä osoittaa myös edellä mainitut n. 300 hakemusta, jotka tulivat perille.
Myös hakuaika oli riittävän pitkä (yli 3 kk) hakemuksen lähettämiseen. Hakija ei varmistanut hakemusten perilletuloa esim. puhelimitse. Hakemukset oli myös mahdollista toimittaa paperisena Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Asetelmankuja 1

2

Asetelmankuja 2

3

Henrik Forsiuksen tie 20

4

Henrik Forsiuksen tie 24

5

Laajasalo

6

Peltokylänkuja 11

7

Päitsitie 17c

8

Päitsitie 17d

9

Siltakylänkuja

10

Siltalanpolku

11

Talitiaistie 18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566