Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 594

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hitas-osakkeiden vuoden 2021 ostoon varatun määrärahan ylitysoikeudesta

HEL 2021-011416 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2021 osoitettu määräraha 500 000 eurolla.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2021 on varattu 1 000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. Vuoden 2021 tiedossa oleva käyttö on 987 698,97 euroa. Vuoden 2021 aikana on ostettu kahdeksan Hitas-huoneistoa, joista kolme maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2021 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2019 - 2020 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä.

Tänä vuonna on näillä näkymin tulossa vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, joista yksi maksetaan kokonaan ja kahdesta ensimmäiset erät maksetaan kuluvan vuoden määrärahoista. Edellä olevan johdosta kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään talousarviokohdassa  80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2021 osoitetun määrärahan 500 000 eurolla.

Hitas-yhtiö

Maksetut erät, euroa

%-osuus

Lisätiedot

As Oy Jätkäsaaren Azorit

 13 703

 14 %

Ostettu 2019

As Oy Helsingin Sinivuokko

 38 817

 50 %

Ostettu 2020

As Oy Helsingin Valkovuokko

 43 334

 50 %

Ostettu 2020

As Oy Helsingin Ariadne

 79 450

 70 %

Ostettu 2020

As Oy Helsingin Metsävuokko

 43 439

 80 %

Ostettu 2020

As Oy Helsingin Koskelanpiha

151 868

100 %

Ostettu 2021

As oy Helsingin Odysseus

 38 621

 56 %

Ostettu 2021

As Oy Helsingin Kollikallio

 87 340

100 %

Ostettu 2021

As Oy Helsingin Sivellin

 34 094

 40 %

Ostettu 2021

As Oy Helsingin Aurinkoampeeri

 84 120

 40 %

Ostettu 2021

As Oy Helsingin Geowatti

 73 240

 41 %

Ostettu 2021

Asunto Oy Helsingin Priki Johanna

173 445

100 %

Ostettu 2021

Asunto Oy Helsingin Siili

126 228

100 %

Ostettu 2021

Asunto Oy Samoan Fale, Helsinki

 

 

Ostetaan 2021

Asunto Oy Helsingin Lähetti 1

 

 

Ostetaan 2021

 

987 699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566