Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2021

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

05.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 532

Filpuksenpuisto ja Longinojanpuiston pohjoisosa, Malmi, Ala-Malmin kaupunginosa, puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2021-005482 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Filpuksenpuiston ja Longinojanpuiston pohjoisosan puistosuunnitelman nro VIO 6189/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Camilla Lindroth. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth-vanhala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 6189/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 6189/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Filpuksenpuisto sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Suunnittelualueeseen sisältyy peruskorjattava Leikkipuisto Filpus ja Longinojanpuiston pohjoisosa. Puistoa ympäröivät pohjoisessa Vilppulantie, idässä päiväkotirakennukset ja Filpuksenpolku, etelässä Longinojanpuisto ja lännessä asuinkorttelit. Puistosuunni-telma on alueen voimassa olevan asemakaavan (12621) mukainen. Asemakaavassa alue on puistoa (VP). Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,7 hehtaaria.

Puistossa sijaitseva vanha leikkipuistorakennus puretaan ja leikkipuiston sisätilat siirtyvät puistoon rajautuvalle idänpuoleiselle tontille (kortteli 38076) rakennettavaan uuteen leikkipuisto- ja päiväkotirakennukseen. Samalla päiväkodin piha laajenee hieman puiston puolelle. Muutoksen myötä leikkipuiston toimintoja on tarve jäsennellä uudelleen. Puiston nykyiset kalusteet, leikkivälineet, pinnoitteet ja kasvillisuus ovat paikoin huonokuntoisia ja kaipaavat uusimista ja kunnostamista.

Puistosuunnitelman tavoitteena on luoda Leikkipuisto Filpuksesta ja Filpuksenpuistosta toimiva, turvallinen, viihtyisä ja tilallisesti ehyt kokonaisuus. Alue liittyy luontevasti viereiselle tontille rakennettavaan uuteen päiväkoti- ja leikkipuistorakennukseen piha-alueineen sekä puiston eteläpuolelle Longinojanpuistoon suunniteltuihin uusiin toiminta- ja viheralueisiin. Uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen suunnittelun yhteydessä leikkipuistoon on suunniteltu uusi varastorakennus, joka on huomioitu puistosuunnitelmassa tilavarauksena. Suunnittelussa on huomioitu tilavarauksena myös Filpuksenpuiston läpi mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava baanayhteys.

Suunnitelma

Leikkipuisto peruskorjataan omaleimaiseksi ja monipuoliseksi leikkipaikaksi, jonka maisemallisena perusajatuksena on seikkailuhenkinen luontoteema. Suurin osa nykyisistä kalusteista, varusteista ja leikkivälineistä poistetaan ja korvataan uudella, eri ikäisille lapsille ja nuorille sopivalla välineistöllä. Betoninen kahluuallas säilytetään ja kunnostetaan. Pohjoisosaan rakennetaan uusi peliareena heittokoreineen. Suunnitelmaan sisältyvät myös uudet penkit ja pöytäryhmät sekä pyörätelineet.

Alueen pintamateriaaleja korjataan ja uusitaan. Huonokuntoisia puita ja pensaita poistetaan. Puiston vehreä yleisilme kuitenkin säilytetään ja poistettavaa kasvillisuutta korvataan uusilla pensas- ja puuistutuksilla. Puiston valaistus uusitaan.

Puiston suunnitteluratkaisut on esitetty puistosuunnitelmassa VIO 6189/1 (liite 2). Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta VIO 6189/1 (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12621 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Filpuksenpuiston ja Longinojan pohjoisosan puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, (Työpajankatu 8, 00580 Helsinki) ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 12–24.5.2021 välisenä aikana. Puistosuunnitelma-luonnoksesta ei pidetty avointa asukastilaisuutta koronatilanteen vuoksi.

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 800 000 euroa eli noin 47 euroa/m² (alv 0 %).

Leikkipuiston hoitoluokka on A2.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 32 000 euroa eli 1,88 euroa/m² (alv 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2022-2023.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01, Puistot ja liikunta-alueet perusparannus.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 46 §

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth-vanhala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 6189/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 6189/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelu/Haapanen Sami

Rakennukset ja yleiset alueet/Tilat/Hilden Sari

Hallinto- ja lakipalvelut/Tietopalvelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566