Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

16.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaara ym. valtuustoaloitteesta koskien opastetun luontopolun perustamista Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elise Lohman, maisema-arkkitehti: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 25.11.2020 Jalovaara Ville Opastettu luontopolku Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunta päätti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 20.10.2020. Päätöksessä Rastilanrannan osa-alue poistettiin suunnitteluperiaatteiden piiristä. Kyseisellä alueella on voimassa 2013 hyväksytty Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava. Lisäksi lautakunta piti tärkeänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Rastilan kartanon ympäristöä kehitetään kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena sekä myöhemmässä vaiheessa metroasemaan kytkeytyvänä asuinalueena, mikäli korvaava paikka leirintäalueelle löytyy.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue tullaan jatkossa osoittamaan Helsingin itäisen rantareitin infokartoilla osana rantareitin opastusta. Rantareitin opastaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana. Lisäksi Meri-Rastilan metsän lounaisosassa sekä osayleiskaavan kerrostalovaltaisen asuntoalueen keskellä sijaitsevat muinaisrantakivikon alueet ovat luonnonsuojeluohjelman kohteita. Niiden opastaminen tullaan suunnittelemaan lähivuosina osana luonnonsuojelualueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Luonnonsuojelualueiden opastamisesta vastaa ympäristöpalvelut.

Aloitteen mukainen Meri-Rastilan metsän opastus luonnonsuojeluohjelman alueita ympäröivillä reiteillä on mahdollista toteuttaa erillisenä hankkeena. Meri-Rastilan metsän opasteet sovittavat parhaimmillaan yhteen edellä mainitut rantareitin ja tulevan luonnonsuojelualueen opasteet. Olemassa olevaan reitistöön liittyvänä opastus voidaan tehdä kevytrakenteisesti, jolloin mahdolliset muokkaukset jälkikäteen on helppo toteuttaa tulevien suunnitelmien yhteensovitusvaiheessa. Aloitteessa ehdotettua yhteistyötä asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa voidaan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisessä suunnittelun alkuvaiheessa. Opastus voidaan toteuttaa aloitteen mukaisesti suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Aloitteen mukaisen reitin suunnittelu kannattaa aloittaa vasta hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien luontoinventointien valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus käynnistää vuonna 2022. Hankkeen kokonaishinta on arviolta 15 000 - 35 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalonen ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.11.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:         

Aloitteen allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että Vuosaaren Meri-Rastilan metsään tulisi perustaa olemassa olevaan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa opastettu luontopolku. Luontopolku esittelisi erilaisia luontokohteita ja/tai eliöstöä. Lisäksi aloitteessa tuodaan esiin mahdollisuus metsässä liikkumisen opastamiseen ja matkailijoiden huomioimiseen opastamisessa. Aloitteen perusteluna on käytetty Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista tehtyä päätöstä.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.2.2021 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 15.3.2021 saakka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elise Lohman, maisema-arkkitehti: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 25.11.2020 Jalovaara Ville Opastettu luontopolku Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566