Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (10)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

16.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätöksestä 22.12.2020 § 311 koskien Helsingin kaupungin infrahankkeiden rakennuttamisen projektinjohtopalvelujen 2021-2022, osatehtävää 2: pohjoisen alueen konsultin valinta

HEL 2020-011835 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä 22.12.2020 § 311.

Päätös ei ole ollut hankintaoikaisuvaatimuksessa kuvatulla tavalla virheellinen ja siinä valitun toimittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja tarjoaja on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 5.1.2021

2

Valintamuistio 21.12.2020

3

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, tarjouspyyntö 22.10.2020

4

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, FINNMAP Infra Oy tarjous

5

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, laadunarviointikriteerit

6

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, Kasin katutyöt

7

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, sopimusluonnos

8

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen (liite 1) teknisen johtajan päätöksestä 22.12.2020 § 311 koskien Helsingin kaupungin infrahankkeiden rakennuttamisen projektinjohtopalvelujen 2021-2022 osatehtävää 2: pohjoisen alueen konsultin valinta. Hankintapäätöksestä on lähetetty tarjoajille ote muutoksenhakuohjein 22.12.2020 ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon muutoksenhakuajan kuluessa 5.1.2021.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hankintayksikkö:

        kumoaa teknisen johtajan päätöksen 22.12.2020 § 311 osa-alueen 2 osalta,

        korjaa virheellisen hankintamenettelynsä siten, että se hylkää Finnmap Infra Oy:n tarjouksen ja sulkee Finnmap Infra Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle; ja

        tekee uuden tarjousvertailun sekä uuden hankintapäätöksen osa-alueen 2 osalta.

Katu- ja kunnallisteknisten töiden valvoja

Hankintaoikaisuvaatimuksen väitteet

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy väittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö on menetellyt väärin, kun se on hyväksynyt Finnmap Infra Oy:n mukaan tarjouskilpailuun.

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan Finnmap Infra Oy:n voimavara-alihankintana ilmoittama Infraverstas Oy:n valvoja ei täytä tarjouskilpailussa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, koska henkilön objektiivisuus on vaarantunut muiden Helsingin kaupungille suoritettavien tehtävien vuoksi. Lisäksi hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, ettei kyseinen henkilö myöskään ajankäytöllisesti kykene hoitamaan molempia tehtäviä.

Väitteitä perustellaan hankintaoikaisuvaatimuksessa muun muassa seuraavasti. Tarjouspyynnössä on tullut ilmoittaa kaksi henkilöä katu- ja kunnallisteknisten rakennustöiden valvojiksi ja henkilöiksi on tullut nimetä vain sellaisia henkilöitä, jotka tulevat osallistumaan tilaajan hankkeeseen. Yleisinä sopimusehtoina hankinnassa sovelletaan KSE 2013 -ehtoja.

KSE 2013 -ehtojen kohdassa 3.1.1 edellytetään, että konsultin on pysyttävä sekä taloudellisesti että muutoinkin riippumattomana hankkijoista, valmistajista, urakoitsijoista sekä muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa häiritsevästi hänen objektiivisuuteensa. Finnmap Infra Oy:n valvoja vaarantaa KSE 2013 -ehtojen kohdan 3.1.1 mukaisen edellytyksen, sillä henkilö toimii hankintayksikölle kasin katutyöt -urakan urakoitsijan projektipäällikkönä.

Lisäksi hankintayksikön toimeksiannon piiriin kuuluvissa urakoissa työskentelee luonnollisesti muitakin aliurakoitsijoita, joita nimettävän valvojan tulisi tulevissa projekteissa osittain valvoa. Tällöin samat urakoitsijat voivat samaan aikaisesti olla kyseiselle henkilölle urakkapuolella tekemässä aliurakoitsijana töitä sekä valvottavana.

Suurin osa tulevista hankintayksikön urakoista, joihin tämä hankinta vaikuttaa, selviää vasta sopimuskauden aikana, jolloin tässä vaiheessa nimetyn valvojan esteettömyys ja riippumattomuus ulkopuolisista vaikuttimista on erittäin merkityksellinen tekijä hankintayksikön tulevien hankkeiden näkökulmasta.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy siten katsoo, että kyseisen henkilön toimiminen urakoitsijayrityksessä ja valvojana aiheuttavat selvän intressiristiriidan, eikä Finnmap Infra Oy:n tarjous siten vastaa tarjouspyyntöä.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, ettei ajankäytöllisestikään kyseisellä henkilöllä ole mahdollisuutta hoitaa valvontatöitä. Tarjouspyynnön liitteenä on myös ollut sopimusluonnos, jonka mukaan toimittajan on vältettävä nimettyjen projektihenkilöiden vaihdoksia.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy katsoo, ettei Finnmap Infra Oy täytä hankintayksikön asettamia vähimmäissoveltuvuusvaatimusta nimettävien henkilöiden osalta. Tarjouspyynnössä on edellytetty nimettäväksi kaksi henkilöä katu- ja kunnallisteknisten rakennustöiden valvojiksi. Toinen näistä valvojista ei edellä mainituin syin mitenkään voi suorittaa tehtäviään. Näin ollen Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena ja Finnmap Infra Oy sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintaoikaisuvaatimuksen väitteistä

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy väittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti valitessaan kyseisessä hankinnassa toimittajaksi Finnmap Infra Oy:n sen puutteellisesta soveltuvuudesta huolimatta. Toisin kuin hankintaoikaisuvaatimuksessa väitetään, Finnmap Infra Oy kuitenkin täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy väittää, ettei tarjottu valvoja täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia sen vuoksi, ettei valvoja voi toimia KSE-ehtojen mukaan objektiivisesti.

Hankintayksikkö ei vielä tiedä niitä työkohteita tarkasti, joissa käytetään tällä hankinnalla tuotettua valvojapalvelua. Valvottavat kohteet tulevat kuitenkin tämän hetkisen tiedon perusteella olemaan pääasiassa kaupungin oman tuotannon (Staran) kohteita sekä hankintayksikön puitejärjestelyn kautta hankkimien urakoiden valvontaa.

Hankinnan perusteella tehtävät valvontatoimeksiannot eivät ole täysipäiväisiä valvontatehtäviä ja tilaaja voi yhdessä toimittajan kanssa valita, kumpi tarjotuista valvojista toteuttaa kulloinkin kyseessä olevan valvontatehtävän.

Voittanut tarjoaja tai sen alihankkijat eivät ole mukana edellä mainitussa puitejärjestelyssä. Siten on epätodennäköistä, että syntyisi hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän kuvaamaa objektiivisuusongelmaa. Mikäli sellainen tilanne syntyisi, ettei kyseinen valvoja pystyisi objektiivisesti tuottamaan valvontapalvelua, häntä ei käytettäisi kyseisen kohteen valvontaan, vaan valvonta toteutettaisiin muilla tavoin. Kyse on sopimuskauden ongelmasta, joka ei edellytä voittaneen tarjoajan sulkemista tarjouskilpailusta.

Voittanut tarjoaja vastaa siitä, että se toimittaa palvelua siitä tehtävän sopimuksen mukaisesti ja kantaa sopimusriskin sen toteutumisesta. Vaikka projektihenkilövaihdokset sopimuskaudella eivät ole toivottavia, toimittajan ilmoittama valvoja on sopimusehtojen mukaan kuitenkin mahdollista vaihtaa tilaajan hyväksynnällä saman tasoiseen valvojaan, mikäli ongelmia ilmenee.

Myös ajankäytöllisesti tarjoaja vastaa siitä, että kykenee täyttämään sopimuksen perusteella tilattavat toimeksiannot.

Siten Finnmap Infra Oy on täyttänyt soveltuvuusvaatimukset katu- ja kunnallisteknisten töiden valvojien osalta.

Alihankkijan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n mukaan Finnmap Infra Oy:n alihankkijaksi ilmoittamasta Humatek Oy:stä ei löydy juuri mitään tietoja perustamistiedon lisäksi. Koska Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ei ollut saanut tietoa kyseisen alihankkijan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tarkastamisesta, se pitää asiaa seikkana, jonka mukaan Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjouskilpailussa edellytetyt tilaajavastuulain mukaiset selvitykset myös Humatek Oy:n osalta ja ne ovat täyttäneet asetetut vaatimukset. Siten Finnmap Infra Oy:tä ei olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta alihankkijan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten perusteella.

Viherrakennustöiden henkilöiden koulutus

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:llä ei ole ollut tarkempaa tietoa Finnmap Infra Oy:n viherrakennustöiden henkilöiden koulutuksesta. Siitä johtuen se toteaa, että mikäli henkilöiltä puuttuu vähimmäisvaatimuksena ollut koulutustaso, Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi tullut hylätä.

Tarjouspyynnössä viherrakennustöiden projektipäälliköllä ja valvojalla on ollut samat soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset. Vaatimuksena on ollut viheralan ammattitutkinto (vähintään puistopuutarhuri, puutarhateknikko tai puistomestari). Finnmap Infra Oy on ilmoittanut täyttävänsä vähimmäisvaatimuksen lisäksi myös pisteytettävän vaatimuksen, jonka mukaan ilmoitettujen henkiköiden koulutus on ollut viheralan ammattitutkinnon ylittävä viheralan opisto- tai alempi korkeakoulututkinto (esim. hortonomi, hortonomi AMK).

Hankintayksikkö voi lähtökohtaisesti luottaa ilmoitettuihin tietoihin. Varmuudeksi koulutustiedot on tarkastettu ja ne pitävät paikkaansa. Ilmoitettujen henkilöiden koulutukset ovat hortonomi (AMK) ja miljöösuunnittelija (AMK). Siten Finnmap Infra Oy:n ilmoittamat tiedot ovat pitäneet paikkansa eikä sen tarjousta olisi tullut hylätä tai sitä sulkea pois tarjouskilpailusta viherrakennustöiden henkilöiden koulutuksen perusteella.

Viherrakennustöiden henkilöiden referenssit

Hankintaoikaisuvaatimuksen väitteet

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy väittää, ettei Finnmap Infra Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat viherrakennustöiden projektipäällikön ja valvojan referenssit täytä tarjouspyynnössä niille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi sen vuoksi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Projektipäällikölle asetettiin tarjouspyynnössä seuraava vähimmäisvaatimus:

        Vähintään 3, enintään 5 referenssikohdetta joissa viherrakennustöiden projektipäälliköksi tarjottava henkilö on toiminut rakennuttajana viherrakennuskohteessa, joka on sisältänyt viherrakennustöiden (kasvualustojen, nurmetukset, pensasistutusten, puuistutusten tekemistä = minimivaatimus)

Lisäksi seuraavat rakenteet/työt ovat olleet pisteytettyjä:

        puistokäytävien rakentamista 1 piste

        leikkivälineiden asennustöitä, turva-alustojen ja muiden leikkiturvarakenteiden rakennustöitä 1 piste

        liikuntavälineiden asennustöitä 1 piste

        kaupunkikalusteiden (esim. penkkien= tai suoja-aitojen asennustöitä 1 piste

        tekonurmikenttien rakennustöitä 1 piste

        skeittipaikkojen rakennustöitä 1 piste

        vesihuollon tai kuivatuksen rakentamista 1 piste

        ulkovalaistuksen rakentamista 1 piste

        taitorakenteita (esim. sillat, portaat, tukimuurit, allasrakenteet) 1 piste

        pohjarakennustöitä (esim. massanvaihto, paalulaatat, pilari- tai massastabilointi) tai tuettuja kaivantoja 1 piste

Viherrakennustöiden valvojan referenssivaatimus oli seuraava:

        Vähintään 3, enintään 5 referenssikohdetta joissa viherrakennustöiden valvojaksi tarjottava henkilö on toiminut rakennuskohteessa valvojana, joka on sisältänyt viherrakennustöiden (kasvualustojen, nurmetukset, pensasistutukset, puuistutusten tekemistä = minimivaatimus).

Lisäksi seuraavia rakenteita/töitä, jossa luettelo pisteytettävistä töistä on ollut vastaava, kuin viherrakennustöiden projektipäälliköllä.

Finnmap Infra Oy on ilmoittanut projektipäällikölle seuraavat referenssikohteet:

        MT148 ja Tuusulan Itäväylän liittymän parantaminen

        MT130 jalankulku ja pyörätien rakentaminen

        MT1456 (Pohjoisväylä) ja Helsingintien risteyksen parantaminen

        MT178 Loviisa - Valo jkp

        VT4 Tuuliruusun levähdysalue.

Valvojan referenssit ovat olleet:

        MT140 parantaminen ja MT46 ja mt 11667 liittymän kohdalla

        VT1 Veikkolan meluesteet

        Uusi Porvoontie välillä Söderkullantie - Amiraalintie

        Sipoon Söderkullan K 8 asemakaava-alueen kunnallistekniset työt

        Metsätien rakentaminen.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy katsoo, kyseisistä referensseistä osa ei vähintäänkään ole tarjouspyynnön mukaisia viherrakennuskohteita, jotka ovat sisältäneet viherrakennustöitä, kuten kasvualustojen, nurmetukset, pensasistutusten ja puuistutusten tekemistä. Henkilöiden referenssit ovat pääasiallisesti tie- ja katuhankkeita, joissa on tehty vain vähäisiä viimeistelytöitä viherrakentamisen saralla.

Projektipäällikölle ja valvojalle on lisäksi ilmoitettu sama referenssi: Veikkolan meluesteet. Oletettavaa on myös, ettei valvoja ole valvonut referenssikohteiden mukaisia urakan varsinaisia rakennustöitä, jotka on pisteytetty. Viherrakennustöiden valvojanhan on tullut tarjouspyynnön mukaisesti toimia referensseissä ilmoitettujen töiden valvojana.

Koska Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:llä ei ole tarkempaa tietoa hankintayksikön selvityksistä referenssien osalta, jää epäilys siitä, täyttävätkö referenssit tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut nimetä vähintään kolme referenssiä, jotka täyttävät hankintayksikön asettaman minimivaatimuksen. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy katsoo, ettei Finnmap Infra Oy:n tarjouksessa ilmoittamat referenssikohteet täytä näitä edellytyksiä ja Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle myös tämän puutteellisuuden johdosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen väitteistä

Hankintayksikkö on pyytänyt Finnmap Infra Oy:ltä lisäselvityksiä viherrakennustöiden projektipäällikön ja valvojan referensseistä ja selvittänyt täyttävätkö ne tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Selvitysten perusteella Finnmap Infra Oy:n ilmoittamat referenssit ovat täyttäneet kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset sillä tasolla, jolla ne on tarjouspyyntöön määritelty.

Tarjouspyynnössä "viherrakennushanketta" ei ole määritelty tarkemmin. Siten myös tarjouspyynnössä mainittuja viherrakennustehtäviä sisältävät tiehankkeet on tullut tulkita viherrakennushakkeiksi.

Hankintayksikkö ei kohtelisi tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, mikäli se tulkitsisi yhden tarjoajan osalta asetettuja vaatimuksia tiukemmin muihin nähden.

Siten Finnmap Infra Oy:tä ei tämänkään perusteella olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tai sen tarjousta hylätä.

Lopuksi

Hankinnassa määriteltyjen vaatimusten tai sopimusehtojen perusteella ei ole osoitettavissa mitään seikkaa, jonka perusteella Finnmap Infra Oy:n tarjous olisi tullut hylätä tai yritys sulkea ulos tarjouskilpailusta. Edellä mainituin perustein Finnmap Infra Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja Finnmap Infra Oy on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tämän johdosta teknisen johtajan hankintapäätöstä 22.12.2020 § 311 ei tule kumota tai järjestää uutta tarjousvertailua.

Hankinta on toteutettu hankintoja koskevan sääntelyn mukaisesti oikein. Siten Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 5.1.2021

2

Valintamuistio 21.12.2020

3

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, tarjouspyyntö 22.10.2020

4

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, FINNMAP Infra Oy tarjous

5

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, laadunarviointikriteerit

6

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, Kasin katutyöt

7

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, sopimusluonnos

8

Oikaisuvaatimus 5.1.2021, liite, konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 22.12.2020 § 311

HEL 2020-011835 T 02 08 02 00

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti sulkea Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden osatehtävän 2 (pohjoinen alue) tarjouskilpailusta Sweco PM Oy:n ja WSP Finland Oy:n, koska tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

B
Tekninen johtaja päätti valita Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden osatehtävään 2 (pohjoinen alue) toimittajaksi Finnmap Infra Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden ja tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa yleiset alueet -palvelun tekemään sopimuksen otsikkokohteen työstä Finnmap Infra Oy:n kanssa sekä tilaamaan työn 761 000 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Hankintaan sisältyy optiokausi vuosille 2023-2024. Optiokauden käytöstä päätetään erikseen. Hankinnan enimmäisarvo optiokausi mukaan lukien on enintään 1 552 440 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntömenettely

Hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus 27.10.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinta koostuu kolmesta osatehtävästä: 1. läntinen alue, 2. pohjoinen alue ja 3. itäinen alue. Tarjouspyynnön mukaisesti osatehtävän konsultiksi valitaan ensisijaisesti kyseessä olevaan osatehtävään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä tarjouksista saanut korkeimman vertailupistemäärän. Sama tarjoaja voi kuitenkin tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tulla valituksi vain yhteen osatehtävään. Tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouksessaan etusijajärjestys, jossa haluaa tulla valituksi eri osatehtäviin.

Tarjoukset

Määräaikaan 26.11.2020 kello 13 mennessä osatehtävän 2. hankinnasta tarjouksen jätti seitsemän toimittajaa:

-       Finnmap Infra Oy
-       Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
-       Ryhmittymä Ramboll (Ramboll CM Oy ja Ramboll Finland Oy)
-       Sitowise Rakennuttajat Oy
-       Sweco PM Oy
-       Welado Oy
-       WSP Finland Oy

Tarjouskilpailusta suljetaan Sweco PM Oy ja WSP Finland Oy, koska yritysten tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen osatehtävään 2. on antanut Ryhmittymä Ramboll. Ryhmittymä Ramboll on kuitenkin ilmoittanut haluavansa ensisijaisesti tulla valituksi osatehtävään 1. (läntinen alue), johon Ryhmittymä Ramboll tulee valituksi. Kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisimman tarjouksen osatehtävään 2. on antanut Welado Oy. Welado Oy on kuitenkin ilmoittanut haluavansa ensisijaisesti tulla valituksi osatehtävään 3. (itäinen alue), johon Welado Oy tulee valituksi. Kokonaistaloudellisesti kolmanneksi edullisimman tarjouksen osatehtävään 2. on antanut Finnmap Infra Oy. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti osatehtävän 2. konsultiksi valitaan Finnmap Infra Oy.

Tarjousten arviointi on esitetty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 22.12.2020 § 310

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 22.12.2020 § 309

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566