Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 722

Taka-Töölön korttelin 507 tontin 12 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12698)

HEL 2020-011894 T 10 03 05

Hankenumero 2824_8

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pidentää 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 507 tonttia 12 koskevaa rakennuskieltoa kahdella (2) vuodella. Rakennuskieltoalue ilmenee liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12698. Rakennuskielto on voimassa 18.12.2022 asti.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12698/8.12.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 4.12.2018 (§ 625) pidentää kahdella vuodella kaupunginhallituksen 28.11.2016 (§ 1079) määräämää rakennuskieltoa 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 507 tontilla 12 asemakaavan muuttamiseksi 18.12.2020 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus numero 12554, päivätty 4.12.2018).

Alueella on voimassa asemakaava nro 7995 (vahvistettu 16.8.1982), jonka mukaan alue on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH).

Voimassa oleva asemakaavassa ei ole suojelumääräyksiä eikä sillä riittävästi pystytä turvaamaan rakennuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja.

Tontin omistaa Kansaneläkelaitos, jolle suunniteltu tontilla sijaitseva toimitalo valmistui vuonna 1956. Rakennuksen kaupunkikuvallinen asema Kirjailijanpuiston päätteenä on merkittävä. Alvar Aalto suunnitteli rakennuksen sisustusta ja yksityiskohtia myöten. Rakennus sisätiloineen on säilynyt erinomaisesti lähes alkuperäistä vastaavassa asussaan.

Alvar Aalto -säätiö on pitänyt tärkeänä arkkitehti Alvar Aallon rakennusten suojelua asemakaavoilla ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryhmään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suojelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

Rakennuskiellon tavoitteena on ollut Helsingissä vielä jäljellä olevien Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten säilyttäminen ja varustaminen asianmukaisin suojelumerkinnöin. Rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon selvittämisen on nähty olevan tarkoituksenmukaisinta tehdä tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Suojeluasemakaavojen laatimista varten tarkoituksenmukaiset alueet on määrätty rakennuskieltoon.

Tontin asemakaavoitus on kesken. Tontti kuuluu kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiseksi tehtävän asemakaavamuutoksen alueeseen. Rakennuskieltoon määrätyistä kohteista ko. tontin lisäksi asemakaavoitus on vielä kesken Vuosaaren korttelissa 54200 tontilla 1.

Museovirasto selvittää Kansaneläkelaitoksen suojelemista erityislailla (laki rakennusperinnön suojelemisesta).

Alue on yksityisessä omistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen

Rakennetun ympäristön suojelun turvaamiseksi tulisi rakennuskieltoa pidentää asemakaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskieltoalueesta 1.12.2020 päivätyn piirustuksen nro 12698.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 2 momentti, 202 §        
Hallintosääntö 16 luku 1 § kohta 5

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12698/8.12.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kymp/Aska/Rutqvist, Salmi (kuulutus)

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Rämö, Lindén, Hakola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566