Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 713

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Stansvikinkallio

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018, § 64, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49332–49342, lähivirkistys- ja katualueet sekä Laajasalo, Kruunuvuorenranta, lähivirkistysalue. Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 49332–49342, piirustus nro 12410, Stansvikinkallio.

HEL 2015-004954

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 13.6.2019 kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus, hyläten samalla valitukset, kumosi 30.10.2020 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 14.3.2018, § 64, jää voimaan.

Helsingissä 18.11.2020

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566