Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 733

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.1.2021 kokouksen peruuttaminen

HEL 2020-002865 T 00 00 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566