Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 718

Maatullinkuja välillä Henrik Forsiuksen tie - Kämnerintie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila

HEL 2020-010359 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Maatullinkuja välillä Henrik Forsiuksen tie - Kämnerintie katusuunnitelman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anni Tirri, projektinjohtaja, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus 31332/1

2

Suunnitelmapiirustus 31332/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Maatullinkuja on nykyinen kaupunkirakenteen sisällä itä–länsi suunnassa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn alueellinen pääraitti, joka perusparannetaan. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4 100 m². Maatullinkujan länsipäässä Henrik Forsiuksen tien liittymässä sijaitsee aukiotila, joka on pinta-alaltaan noin 650 m² ja Maatullinkujan keskivaiheilla sijaitsee toinen aukiotila Kämnerikujan vieressä, joka on pinta-alaltaan noin 2 100 m². Aukiot kuuluvat mukaan Maatullinkujan katusuunnitelmaan. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 9225 (tullut voimaan 16.4.1987) ja nro 9646 (tullut voimaan 27.10.1989).

Suunnitelma

Maatullinkuja välillä Henrik Forsiuksen tie−Kämnerintie on esitetty suunnitelmapiirustuksessa nro 31332/1 (liite 2)

Maatullinkujan suunnittelun lähtökohtana on toiminut aikaisemmin suunniteltu ja osittain peruskorjattu Maatullinkujan itäosa. Suunnittelussa on huomioitu Maatullinkujan status arvoympäristönä. Materiaalien valinnoissa on huomioitu 1970-1980 lukujen tyyli ja muotokieli sekä materiaalien ja alueelle tyypillisten muotojen säilyttäminen. Liittyminen ympäröiviin katu- ja viheralueisiin on suunniteltu kunkin alueen luonteen mukaisesti. Maatullinkujan nykyinen kasvillisuus on toiminut suunnittelun lähtökohtana. Näkymien avautumista erityisesti puistoalueille on parannettu katusuunnitelmassa. Aukiotilojen merkitystä tärkeinä kaupunkikuvallisina ja toiminnallisina alueina on korostettu ja kulkua eri reiteille on selkeytetty.

Keskiaukiolle tulee pronssinen taideteos ja istutusalueita. Istutusalueille tulee pensaita ja perennoja sekä muutamia uusia puita. Osa nykyisistä puista säilytetään. Istutusalueet reunustetaan pääosin reunakivillä, taideteoksen molemmin puolin istutusalueiden reunaan asennetaan istumiseen tarkoitettu luonnonkivinen tukimuuri. Maatullinkujan keskellä oleva aukio verhoillaan maatiilillä ja muut kulkualueet betonikivillä.

Henrik Forssiuksen tien viereisen aukiotilan suunnittelussa on mukailtu keskiaukion suunnitteluperiaatteita. Aukion nykyiset puut säilytetään.

Maatullinkujan valaistus uusitaan pylväsvalaisimilla.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31332/1 (liite 1).

Maatullinkuja ja sen aukiot sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille 1.6.2020 osana virtuaalista Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus oli ensimmäisiä kaupungin virtuaalisia asukastilaisuuksia ja sai hyvää palautetta osallistujilta.

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä 1.-14.6.2020 Helsingin kaupungin Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Suunnitelmaluonnokseen ei tullut palautteita.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 21.10.–3.11.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta on tehty kolme muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa tuotiin esille hyvän valaistuksen tarve ja nostettiin erityisesti seurakuntatalon edusta pimeänä kohtana esille.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Nähtävillä oleva Maatullinkujan suunnitelma ei ulotu seurakuntatalolle asti. Maatullinkujan itäpää on suunniteltu aiemmin ja on parhaillaan toteutuksessa. Siinä on huomioitu valaistuksen uusiminen. Maatullinkujan valaistus uusitaan myös välillä Henrik Forsiuksentie – Kämnerintie.

Muistutus 2

Muistutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että katusuunnitelmassa ei suoraan mainita, tullaanko kunnostustöiden osana korjaamaan nykyisen pinnan painuma, joka sijaitsee Maatullinkujan etelälaidassa, Parmaajanpolku 3 C kohdalla. Tällä hetkellä aukion hulevesistä kerääntyy miltei pysyvä, poikkeuksellisen suuri vesilammikko joka talvisin jäätyy.

Muistutuksen tekijä edellyttää, että katusuunnitelmassa varmistetaan tilanteen korjaaminen joko 1) korottamalla aukion eteläreunaa nykyisestä siten, että hulevedet valuvat oikeisiin paikkoihin, tai 2) lisäämällä viemäröintiä aukion eteläreunalla.

Muilta muistutuksen tekijällä ei ole huomautettavaa, ja pidämme suunnitelmaa tervetulleena kasvojenkohotuksena alueella.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Painumien korjaaminen reitillä on yksi kunnostussuunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista. Maatullinkujan ja siihen liittyvien aukioiden rakentamisen yhteydessä tullaan uusimaan niiden rakennekerrokset ja korjaamaan nykyiset painumat väylillä ja aukioilla. Pintakallistusta Parmaajanpolku 3 C:n kohdalla muutetaan viettämään kohti aukion keskustaa, jonne sijoitetaan uusia hulevesikaivoja kuivatuksen parantamiseksi.

Muistutus 3

Muistutuksen tekijä on iloinen, että Maatullinkuja peruskorjataan. Erityisesti tämän länsipään kivetyksen vauriot ovat aiheuttaneet Kruunaajanpolun kohdalla vaaratilanteita. Myös patsas on tervetullut Tapulikaupunkiin.

Suunnitelmassa ei ole patsaan reunakiveyksen lisäksi muita istumiseen tarkoitettuja elementtejä. Muistutuksessa ehdotetaan, että suunnitelmaan vielä lisättäisiin muutama penkki taideteoksen eri puolille, viheristutusten tuntumaan.

Lisäksi muistutuksessa mainitaan, että Kämnerinkujan päädyssä olevalle aukiolle kertyy hulevettä Paarmaajanpolun asuintalon puoleiseen osaan. Tuossa kohdassa ei ole viemäriaukkoa ja paikalle muodostuu usein laaja jäätikkö talven tullessa.

Lisäksi muistutuksen tekijä ehdottaa, että Kämnerinkujan kohdalla oleva aukio nimettäisiin alueen nimistön mukaisesti.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Kämnerinkujan eteläpuoliselle aukiolle tulevan taideteoksen ympärille tulee kaksi istumiseen tarkoitettua kaarevaa, graniittista tukimuuria. Aukion itäreunalle sijoitetaan selkänojallinen penkki. Maatullinkujan ja siihen liittyvien aukioiden rakentamisen yhteydessä tullaan uusimaan niiden rakennekerrokset ja korjaamaan nykyiset painumat väylillä ja aukioilla. Pintakallistusta Parmaajanpolku 3 C:n kohdalla muutetaan viettämään kohti aukion keskustaa, jonne sijoitetaan uusia hulevesikaivoja kuivatuksen parantamiseksi.

Aukion nimeämisehdotus toimitetaan eteenpäin maankäytönsuunnitteluun ja nimistötoimikunnalle.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin
730 000 euroa (alv. 0 %). Kadun neliöhinnaksi muodostuu 178 euroa/m² (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 26 000 euroa
(alv. 0 %). Suunnitelmaratkaisut eivät vaikuta merkittävästi nykyisiin ylläpitokustannuksiin.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuosina 2021−2022.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anni Tirri, projektinjohtaja, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus 31332/1

2

Suunnitelmapiirustus 31332/1

Oheismateriaali

1

Muistutus 1

2

Muistutus 2

3

Muistutus 3

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat

Esitysteksti

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566