Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 725

Tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeiden vähäinen muuttaminen

HEL 2020-013049 T 10 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        muuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019 (220 §) hyväksymien tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeen 3.2 c-kohtaa vähäisesti siten, että jatkettaessa tontin vuokra-aikaa vuokrasopimukseen tehtävin muutoksin kesken vuokrakauden tontin maanvuokraa ei tarkisteta vuokra-ajan jatkamisen yhteydessä, vaan vasta siinä yhteydessä, kun alkuperäinen vuokra-aika olisi päättynyt. Asiasta otetaan ehdot sopimusmuutokseen.

Lisäksi todettiin, että omana asianaan tällä esityslistalla on käsiteltävänä viisi vuokra-ajan jatkamista koskevaa asiaa. Vuokrasopimusten vuokra-aikojen jatkamisissa esitetään sovellettavaksi edellä mainittua vähäisesti muutettua tontinluovutuslinjausten soveltamisohjetta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Esitetään, että kaupunkiympäristölautakunta muuttaa tontinluovutuslinjausten soveltamisohjetta vähäisesti siten, että jatkettaessa tontin vuokra-aikaa vuokrasopimukseen tehtävin muutoksin kesken vuokrakauden tontin maanvuokraa ei tarkisteta vuokra-ajan jatkamisen yhteydessä, vaan vasta siinä yhteydessä, kun alkuperäinen vuokra-aika olisi päättynyt.

Esittelijän perustelut

Nykyisten tontinluovutuslinjauksia tarkentavien soveltamisohjeiden mukaan tontin maanvuokraa tarkistetaan vuokra-ajan jatkamisen yhteydessä sopimusmuutoksen päätösajankohdan hintatasoon, mikäli vuokra-aikaa jatketaan vuokrasopimukseen tehtävin muutoksin kesken vuokrakauden. Aikaisemman käytännön mukaan maanvuokra on tarkistettu vasta siinä vaiheessa, kun alkuperäinen vuokra-aika on päättynyt. Tällöin vuokra on määritetty siihen vuokratasoon, joka vuokra-ajan jatkumisen hetkellä vallitsee.

Mainittua uusien tontinluovutuslinjauksien mukaista soveltamisohjeen kohtaa on noudatettu, kun maanvuokrasopimusten vuokra-aikaa on jatkettu kaupunkiympäristölautakunnan päätöksillä 11.6.2019 (344 §), 3.9.2019 (440 §) ja 12.11.2019 (576 §).

Tontinluovutuslinjausten yhtenä tavoitteena on ollut tontinluovutukseen liittyvän päätöksenteon keventäminen. Uusien linjausten mukainen menettely on kuitenkin käytännössä koettu haasteelliseksi prosessin sujuvuuden kannalta, minkä vuoksi menettelyä tulisi muuttaa. Vuokra-ajan jatkamiset koskevat pääasiassa Ara-hankkeita. Myös Ara on kokenut uuden menettelyn työlääksi.

Kaupunginhallitus oikeutti 1.4.2019 (220 §) kaupunkiympäristölautakunnan tekemään tontinluovutusta koskeviin linjauksiin sekä soveltamisohjeeseen vähäisiä muutoksia. Esitetty muutos on kokonaisuuden kannalta vähäinen, joten kaupunkiympäristölautakunta on oikeutettu siitä päättämään.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp/Maka/Make/Miia Pasuri ja Sami Haapanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566