Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sopimuksen tekemiseksi Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista

HEL 2020-005513 T 10 05 00

Esitys

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566