Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 23.3.2020 § 9

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja toimitilahankkeen
suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti
20835/1)

HEL 2017-012959 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 10

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas)

HEL 2017-012938 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 11

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut tontit 20836/2 ja 3)

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 12

Varauksen jatkaminen toimitilatontin suunnittelua varten (Pasila,
Ilmalanrinne, tontti 17056/6)

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Eja 23.3.2020 § 13

Alueen varaaminen kelluvan hotellihankeen toteutusedellytysten
jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2019-013540 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 23.3.2020

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566