Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 268

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

HEL 2020-004948 T 11 00 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan ohjeellisena noudatettavaksi. Mikäli jokin toimenpide osoittautuu teknologian kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa epätarkoituksenmukaiseksi toteuttaa, esitetään tilalle korvaava toimenpide.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteita kierto- ja jakamistalouden huomioimiseksi kaupungin toiminnassa. Strategian mukaan päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupunkilaisten ja yritysten luomat jakamistalouden uudet toimintamallit monimuotoistavat kaupunkia yhteisöllisesti ja taloudellisesti. Kierto- ja jakamistalouden tiekartta on osa HNH2035-ohjelmaa, joka on laadittu kaupunkistrategian pohjalta. Tiekartan vastuutahoiksi on merkitty Ympäristöpalvelut ja Kaupunginkanslia.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueiksi ovat valikoituneet rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Nämä neljä painopistealuetta on arvioitu Helsingin näkökulmasta keskeisiksi ja vaikuttavuudeltaan merkittäviksi. Arvio perustuu Ympäristöpalveluille syksyllä 2018 tehtyihin eri aiheisiin selvityksiin, Sitran kiertotalouden parissa tekemään työhön sekä keväällä 2019 kaupungin asiantuntijoille järjestettyyn tiekarttatyön kick off -tilaisuuteen. Siellä pohdittiin kiertotaloutta sekä siihen liittyviä merkittävimpiä mahdollisuuksia ja haasteita työntekijöiden arjessa.

Yksi tiekartassa esiintyvistä teemoista on muovin käytön vähentäminen. Kaupunginhallitus käsitteli 17.9.2018 kokouksessaan kahta aloitetta muovin käytön vähentämiseksi. Päätöksessään kaupunginhallitus katsoi tarpeelliseksi laatia ohjelma muovin käytön vähentämiseksi, joko erillisenä kokonaisuutena tai osana Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Muovin käytön vähentäminen kytkeytyy kiertotalouteen, joten tämä aihe on sisällytetty kierto- ja jakamistalouden tiekarttaan.

Tiekarttatyötä on koordinoinut Ympäristöpalveluiden edustajista koostuva tiimi. Tiekartan painopistealueisiin on syvennytty syksyn 2019 aikana järjestetyissä työpajoissa, joihin on osallistunut asiantuntijoita niin kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Tiekartan toimenpiteet on muotoiltu työpajojen tulosten pohjalta.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti jokaiselle tiekartan painopistealueelle on asetettu tavoitetaso vuoteen 2035. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vaiheittain. Tässä vaiheessa yksityiskohtaisempi tarkastelu kattaa nykyisen valtuustokauden sekä 2021 – 2025 valtuustokauden. Tälle ajalle on määritelty jokaisen painopistealueen osalta välitavoitteet ja niitä tukevat konkreettiset toimenpiteet. Vuodesta 2025 lähtien tiekartan välitavoitteita ja toimenpiteitä on tarkoitus päivittää valtuustokausittain aina vuoteen 2035 saakka.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteet kirjataan Helsingin ilmastovahtiin. Tiekartan toteutumista seurataan vuosittaisen ympäristöraportoinnin avulla, joka tuodaan vuosittain myös kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi.

Tiekarttaluonnosta on käsitelty kevään aikana maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuksissa, Hekassa, Starassa sekä HKL:n johtoryhmässä. Tiekarttaluonnosta esiteltiin myös 4.5. pidetyssä kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmässä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 247

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566