Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 274

Käpylän Vipusentiellä olevien Ilmattarentien ja Louhentien sekä Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueiden katusuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2019-002640 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

        Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä nro 30957/1

        Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteyksessä nro 30957/2

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Silja Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30957/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30957/1

3

Suunnitelmaselostus nro 30957/2

4

Suunnitelmapiirustus nro 30957/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Vipusentie on nykyinen asuinalueen tonttikatu, jonka kahden risteysalueen liikennejärjestelyjä selkeytetään katualuetta uudelleen jäsentelemällä. Molemmat risteysalueet sijaitsevat Vipusentien pohjoisella osuudella. Pohjoisessa Vipusentie rajautuu Louhenpuistoon ja etelässä se yhdistyy Koskelantiehen. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 12350 (tullut lainvoimaiseksi 6.4.2018) sekä liikennesuunnitelmiin 6749 ja 6750 (hyväksytty 18.8.2017).

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan laajojen ja liikenteellisesti epämääräisten risteysalueiden uudelleen jäsentely ja tätä kautta liikenneturvallisuuden sekä katuympäristön viihtyisyyden paraneminen.

Suunnitelma

Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä, suunnitelmapiirustus nro 30957/1 (liite 2)

Vipusentien nykyistä laajaa, noin 30 metriä leveää Ilmattarentien ja Louhentien risteysaluetta jäsennellään rakenteellisesti reunakivijärjestelyin ja pintamateriaalein. Katualueelle sijoitetaan 7 pysäköintipaikkaa sekä jalankulkualuetta, istutetaan kaksi lehtipuuta, parannetaan reuna-alueita istuttamalla niille pensaita ja nurmetusta sekä uusitaan nykyisiä jalkakäytäviä.

Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteyksessä, suunnitelmapiirustus nro 30957/2 (liite 4)

Vipusentien nykyistä laajaa, yli 30 metriä leveää Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysaluetta jäsennellään rakenteellisesti reunakivijärjestelyin ja pintamateriaalein. Katualueelle sijoitetaan 8 pysäköintipaikkaa sekä jalankulkualuetta, istutetaan kolme lehtipuuta sekä uusitaan nykyisiä jalkakäytäviä. Ajonopeuksia hillitään Sariolantien ajohidasteella ja Vaakalinnuntien korotetulla suojatiellä.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nrot 30957/1-2 (liitteet 1 ja 3).

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helen Sähköverkko Oy:n, Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n kanssa.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa, Käpylän kirjastossa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 31.10.−13.11.2018 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 5.11.2018 Käpylän peruskoulussa.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 2.–15.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on tehty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistutuksessa todetaan, että Sariolantien ja Vaakalinnuntien katusuunnitelmassa suurin osa aukiosta peitetään kiveyksellä ja useamman puun istutuksella. Parkkipaikkoja on varattu aukion itäreunaan ainoastaan kahdeksan kappaletta, jotka hädin tuskin riittävät aukion ympärillä asuville asukkaille.

Risteysalueen reunalla sijaitsee Käpylän työväentaloksi kutsuttu juhlatila, jota käytetään hyvin paljon erilaisten isojen juhlien, kuten häiden ym. tarpeisiin. Tämän johdosta aukio on tupaten täynnä ajoneuvoja. Käytännössä aukion sulkeminen johtaa siihen, että asukkaiden harmiksi ajoneuvo pysäköinti levittyisi lähialueen kaduille. Aukiosuunnitelma edellyttäisi pysäköintitilojen suunnittelun juhlatilan käyttäjille.

Muistutuksessa esitetään, että Sariolantien ja Vaakalinnuntien risteysalueelle rakennettaisiin pienimuotoisempi kivetty alue, vain yksi katupuu tai muuta pienimuotoisempaa istutusta.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelma on laadittu laajan ja jäsentymättömän katuaukion pysäköinnin selkeyttämiseksi, pientaloalueen liikenteen rauhoittamiseksi sekä liikenneturvallisuuden ja katuympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Osittain kivetylle jalankulkualueelle sijoitetaan kolme katupuuta.

Katusuunnitelmassa esitetyt uudet pysäköintipaikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Kadunvarsipysäköinti ja aukion uudet pysäköintipaikat ovat kaikkien vapaassa käytössä, myös juhlatilaa käyttävien. Asemakaavassa on määräys, että työväentalon tontille tulee sijoittaa viisi autopaikkaa. Asuintonteilla on asukkaille kaavassa yksi autopaikka, tai yksi autopaikka per 125 m2. Alueella on myös hyvät julkisen liikenteen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 128 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

yht. euroa (alv. 0 %)

euroa/m² (alv. 0 %)

Vipusentie Ilmattarentien ja Louhentien risteyksessä

65 000

107

Vipusentie Sariolantien ja Vaakalinnuntien liittymässä

63 000

105

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 14 500 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat saman suuruiset kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Silja Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30957/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30957/1

3

Suunnitelmaselostus nro 30957/2

4

Suunnitelmapiirustus nro 30957/2

Oheismateriaali

1

Muistutus 19.10.2019

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566