Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 269

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma 2020, puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2020-005142 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020 nro VIO 607821.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020 nro VIO 607821 siten, että opastekielenä on suomen ja ruotsin lisäksi englanti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020 nro VIO 607821 siten, että opastekielenä on suomen ja ruotsin lisäksi englanti.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kalevan vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

VIO 607821 Opaste A koko puiston kartta 700x1800 (004)

2

Opasteiden sijoituksen yleissuunnitelma

3

Opasteiden tuoteperhe

4

Opastuksen yleissuunnitelman selostus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020 nro VIO 607821.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Keskuspuisto, joka on kooltaan noin 1 000 hehtaaria ja jossa on yli 100 kilometriä ulkoilureittejä. Alueelle kohdistuu vuosittain yli 2 miljoonaa ulkoilukäyntiä. Keskuspuiston viheralueet ovat voimassa olevissa asemakaavoissa retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), luonnonsuolelualuetta (SL), lähivirkistysaluetta (VL), yleiseen ulkoilukäyttöön varattavaa retkeilyaluetta (RU) tai erityisaluetta virkistystä ja maanviljelyä varten (E).

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiverkoston opastus. Uusi opastus tehdään pääosin olemassa oleville ulkoilureiteille nykyisten ulkoilupalvelujen mukaisesti. Uusi opastus ohjaa tehokkaasti ulkoilijoita ympäri vuoden kävelyn, pyöräilyn, hiihdon, ratsastuksen ja maastopyöräilyn reiteillä. Se opastaa ulkoilijoita Keskuspuiston eri ulkoilu- ja liikuntapalveluille ja luonnonsuojelualueille sekä ohjaa mm. työmatkapyöräilyä alueen läpi ja ympäröiviin kaupunginosiin. Lisäksi uusi opastus kanavoi ulkoilukäyttöä ylläpidettävälle ulkoilureittiverkostolle, mikä vähentää herkkien luontoalueiden kasvillisuuden ja maaperän kulumista sekä eläimistölle aiheutuvaa häiriötä. 

Suunnitelman sisältö

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelmaan sisältyy suunnitelmapiirustus VIO 607821 Opaste A koko puiston kartta (liite 1), opasteiden sijoituksen yleissuunnitelma (liite 2), opasteiden tuoteperheen suunnitelmakuva (liite 3) ja suunnitelmaselostus (liite 4).

Opastussuunnitelma pohjautuu pääosin olemassa oleviin ulkoilureitteihin. Poikkeuksena tästä ovat reittien käyttötarkoituksen muutokset laduista talvella käveltäviksi ja pyöräiltäviksi Kuninkaantammentiellä Pitkäkoskelta Niskalaan, Niskalan ja Torpparinmäen välisellä ulkoilureittiyhteydellä sekä Paloheinän huippua kiertävällä reitillä. Näiden yhteyteen on suunniteltu tarvittavat latuja täydentävät osuudet. Suunnitelma sisältää uuden maastopyöräreitin linjauksen sekä sen kunnostustoimenpiteiden suunnittelun. Maastopyöräreitti sijoittuu maastossa jo oleville poluille. Maastopyöräilyn ohjaaminen opastetulle reitille tulee vähentämään herkkien luontoalueiden kulumista. Samaa reittiä voivat käyttää myös kävelijät ja polkujuoksijat.

Opasteiden graafisen ilmeen suunnittelu on tehty Helsingin graafisen ohjeen mukaisesti. Käytettävä opastevalikoima on tehty Helsingin Kaupunkikalusteohjeen kalusteita käyttäen ja niitä täydentäen.

Keskuspuiston opastemallit ovat Helsingin Kaupunkikalusteohjeen mukaisia kalusteita. Opasteiden materiaalina on teräs ja niitä sijoitetaan keskeisiin risteyskohtiin sekä Keskuspuiston porttikohtiin. Reittivahventeina käytetään valaisinpylvääseen asennettavaa tarraa tai puun runkoon asennettavaa laattaa.

Keskuspuiston uusi opastus sopeutuu alueella voimassa oleviin asemakaavoihin ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Keskuspuiston ulkoilureittien opastuksen puutteellisuudesta on saatu runsaasti asukaspalautetta ennen suunnitteluhankkeen käynnistämistä ja uutta opastusta on toivottu. Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Suunnittelu on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkiympäristön ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialojen kanssa. Maastopyöräreittien linjaus ja opastussuunnittelu on tehty maastopyöräilyn harrastajien kanssa. Yleissuunnitelman luonnos on ollut esillä asukkaiden kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla Kerro Kantasi -kyselynä 25.10. - 17.11.2019. Kyselystä saatiin 143 palautetta. Palautteiden sisältö oli perusteellista ja hyvää materiaalia suunnitteluun. Edellä mainitun vuorovaikutuksen lisäksi opasteiden luettavuus ja esteettömyys tarkistettiin asiantuntijoiden kanssa.

Kustannukset ja aikataulu

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman toteutuksen kustannusarvio on noin 1 201 700 € (alv 0 %).

Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman jatkosuunnittelu etenee Keskuspuiston pohjoisosan (Kehä I:n pohjoispuoleinen alue) rakennussuunnitteluvaiheeseen kevään 2020 aikana. Pohjoisosan rakennussuunnitelman valmistuttua laaditaan rakennussuunnitelma Keskuspuiston eteläosaan.

Uuden opastuksen rakentaminen on mahdollista toteuttaa vaiheittain vuodesta 2020 alkaen ja siihen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2020.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä ja viranomaisen ilmoitustaululla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

VIO 607821 Opaste A koko puiston kartta 700x1800 (004)

2

Opasteiden sijoituksen yleissuunnitelma

3

Opasteiden tuoteperhe

4

Opastuksen yleissuunnitelman selostus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Rakennukset ja yleiset alueet/Tilapalvelut/Grundström Irmeli

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/Hallinto- ja tukipalvelut/Tilapalvelut/Airola Hannu

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/Liikunta/Ulkoilupalvelut/Angelvuo Petri

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/Hallinto- ja tukipalvelut/Tilapalvelut/Kuusela Matti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 249

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566