Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

21.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat syyskaudella 2020

HEL 2020-002865 T 00 00 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset syyskaudella 2020 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

Kokous

Viikko

Päivä

22

34

18.8.2020

23

35

25.8.2020

24

36

1.9.2020

 

37

Ei kokousta

25

38

15.9.2020

26

39

22.9.2020

27

40

29.9.2020

28

41

6.10.2020

 

42

Ei kokousta

29

43

20.10.2020

30

44

27.10.2020

31

45

3.11.2020

32

46

10.11.2020

33

47

17.11.2020

34

48

24.11.2020

35

49

1.12.2020

36

50

8.12.2020

37

51

15.12.2020

 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että kevätkauden 2021 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 12.1. klo 15.30.

Vielä kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kahdeksannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sanna Lawrence, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiistaisin sillä poikkeuksella, että 8.9.2020 ja 13.10.2020 ei pidetä kokousta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sanna Lawrence, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Kaupunginkanslian tietopalvelut/Seija Kauppinen

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Rakennukset ja yleiset alueet

Palvelut ja luvat

Hallinto- ja tuki/viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566