Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

21.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 § 185 (autovaurio)

HEL 2019-006139 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 (185 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 12.6.2019 päätöksellään (185 §) hylännyt 12.5.2019 Runeberginkatu 50 kohdalla kello 00.00-06.00 välisenä aikana tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 12.5.2019 Runeberginkatu 50 kohdalla kello 00.00-06.00 välisenä aikana tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Hakija on kertonut auton likaantuneen piestä tai muusta vastaavasta aineesta Runeberginkatu 50 kohdalla 12.5.2019 kello 00.00-06.00 välisenä aikana.

Aurinko on laskenut vahinkopäivänä 12.5.2019 Helsingissä kello 22.02.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kylmämassasta tehty väliaikaisesta paikasta ei irtoa auton kyljessä olevia roiskeita. Kylmämassapaikasta mahdollisesti irtoava aines on kiviainesta.

Lakipalvelut-yksikön päätöksen perusteluissa on todettu, että vahinkopaikalla ei ole tehty kaupungin puolesta muita rakennus- tai korjaustöitä.

Autoja likaavaa pikeä (tuoretta bitumia) esiintyy muun muassa tietyömailla.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan auton likaantumisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 13.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 17.6.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 12.06.2019 § 185

HEL 2019-006139 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on likaannut Runeberginkatu 50 kohdalla 12.5.2019 klo 00.00-06.00 välisenä aikana. Hakija ajoneuvo on ollut pysäköitynä kadun varressa ja kadussa ollutta monttua on paikattu piellä. Piki on roiskunut veden mukana auton kylkeen. Paikalla ei ole ollut siirtokehotuksia. Hakija on esittänyt kaupungille 100,00 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen auton pesukuluista.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kylmämassasta tehdystä väliaikaisesta kuoppapaikasta ei irtoa hakijan toimittamien kuvien mukaisia roiskeita tai pikeä. Kylmämassapaikasta ainoa mahdollisesti irtoava aines on kiviainesta.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Vahinkopaikalla on suoritettu tiessä olevan kuopan paikkausta väliaikaisella kylmämassasta tehdyllä paikalla. Paikan tekemisestä ei irtoa hakijan ilmoittamaa pikeä. Vahinkopaikalla ei ole tehty myöskään kaupungin puolesta muita rakennus- tai korjaustöitä. Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki ei katso olevan vastuussa ajoneuvon likaantumisesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566