Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

21.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisestä

HEL 2020-000183 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

        siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä 1 esitetyllä tavalla kaupunkiympäristön toimialalla;

        siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 15.5.2018 § 243 mainitun lisäksi liitteessä 1 mainituille viranhaltijoille siten, että hankintavaltuuden lisäksi heillä on toimivalta keskeyttää hankinta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukaisesti;

        siirtää toimivaltaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä 15.5.2018 § 243 mainitun lisäksi liitteessä 1 mainituille viranhaltijoille siten, että heillä on toimivalta päättää rajoitetussa-, neuvottelu- ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä sekä innovaatiokumppanuudessa tarjoajien valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä ehdokkaiden valinnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien valinnasta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt hankintavaltuuksista 20.6.2017 § 8 sekä 15.5.2018 § 243. Päätökset ovat perustuneet kaupunginhallituksen johtamisen jaoston alkuperäiseen hankintavaltuuksia koskevaan päätökseen 22.5.2017 § 99.

Hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden  mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Tämän päätöksen liitteenä oleva esitys hankintavaltuuksista perustuu johtamisen jaoston sekä kaupunkiympäristölautakunnan aikaisempiin päätöksiin. Liitteessä 1 kuvattuihin hankintavaltuuksiin on tehty pääosin teknisiä muutoksia organisaatiossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti. Lisäksi muutokset koskevat:

        hankintojen keskeyttämistä,

        tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valitsemista tietyissä menettelyissä ja

        toteutus- ja yhteistyösopimuksia.

Tekniset muutokset

Teknisinä muutoksina vasemman puoleisesta sarakkeesta yksiköt on korvattu viranhaltijan nimikkeellä ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset on otettu listassa huomioon. Lisäksi taulukkoon on tehty vähäisempiä yksittäisiä kielellisiä korjauksia.

Liitteestä on myös korjattu sellaisia virheellisesti siihen jääneitä erityishankintavaltuuksien tarkennuksia, jotka muutettiin jo edellisellä kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä.

Hankintojen keskeyttäminen

Toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi on ollut epäselvää toimialalla. Tällä päätöksellä toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi selvennettäisiin siirtämällä toimivalta kaikille niille viranhaltijoille, joilla on myös hankintavaltuus. Hankinnan keskeyttämisessä ei katsottaisi hankinnan arvoa toimivaltaa määritettäessä, vaan viranhaltija voisi keskeyttää myös sellaisen hankinnan, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurorajat.

Hankinta voidaan lain mukaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisestä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen perusteltu päätös.

Toimittajien valinta hankintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen

Toimivalta tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valinnasta tehtävästä päätöksestä on myöskin ollut toimialalla epäselvä. Tämän päätöksen mukaan toimivalta siirrettäisiin kaikille niille viranhaltijoille, joilla on hankintavaltuus.

Tarjoajien, ehdokkaiden ja osallistujien valintaa koskevan päätöksen toimivaltaa määritettäessä ei katsottaisi hankinnan arvoa, vaan viranhaltija voisi päättää näiden toimittajien valinnasta päätöksessä mainituissa hankintamenettelyissä myös sellaisessa hankinnassa, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurorajat.

Toteutus- ja yhteistyösopimukset

Toteutussopimuksilla voidaan sopia mm. tulevan hankinnan toteuttamisesta yhteistyössä toisen hankintayksikön kanssa. Sopimuksessa sovitaan siitä, miten kilpailutus käytännössä  järjestetään, mikä osa hankinnasta kuuluu millekin hankintayksikölle ja miten omistuksen lisäksi jakautuvat maksu- ja muut velvoitteet osapuolten välillä.

Toteutussopimuksella ei vielä tehdä hankintapäätöstä, eikä pääsääntöisesti valtuuteta yhteistyötahoja tekemään hankintapäätöstä tai - sopimusta kaupungin puolesta. Toteutussopimusta koskevasta hankinnasta tehdään myöhemmin hankintapäätös.

Toteutus- ja yhteistyösopimuksista saa aikaisempien hankintavaltuuksien perusteella päättää toimialalla maankäyttöjohtaja sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Tämän lisäksi toimivaltuudet on nyt lisätty myös tekniselle johtajalle 3 000 000 euroon saakka. Tämä helpottaa rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden toteutus- ja yhteistyösopimuksista päättämistä käytännössä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 21.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Jorma Lamminmäki

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566