Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

Stadsmiljönämndens utlåtande till stadsstyrelsen om den av ledamoten Björn Månsson m.fl. väckta fullmäktigemotionen om märkta strandvägar på Drumsö

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljönämnden gav följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Västanfjärdsnäs ligger på Drumsös sydvästra strand. En detaljplan från 2001 är i kraft i området och på den anvisas en rutt som går längs med stranden. Planeringen av ett strandstråk i enlighet med detaljplanen börjar år 2020. Dessutom flyttas de sista sommarhyddorna i området till platser som följer detaljplanen och det är naturligt att vid samma tillfälle förverkliga stråket i enlighet med detaljplanen. Medan antalet användare ökar blir strandterrängen allt mer sliten och det är nödvändigt att styra fotgängarna till ett anlagt stråk. Det i detaljplanen angivna friluftsstråket till Västanfjärdsnäs kompletterar den enhetliga strandrutten längs med Drumsös stränder, vilket å sin sida främjar den offentliga rekreationsanvändningen. I den offentliga parken finns sommarhyddor, och för tillfället finns där inga rekreationstjänster som upprätthålls av staden. I området med sommarhyddor finns bastur, en badplats som inte upprätthålls av staden och ett litet sommarkafé.

På Västanfjärdsnäs finns ett gammalt folkparksområde som är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt. I området finns värdefulla naturobjekt och befästningsanordningar som är skyddade i egenskap av fornminnen. Vägarna i parkområdet är i huvudsak från den tid då befästningarna byggdes. Stråket och dess utrustning anpassas efter den känsliga terrängen. Friluftsstråket är smalt och får ingen belysning och inget vinterunderhåll. I planeringen av strandstråket beaktas strandskogen i naturtillstånd och de kala bergen. I den fortsatta planeringen granskas placeringen av skyltar, papperskorgar, bord, bänkar eller andra sittplatser med beaktande av behovet av servicetrafik. Planeringen genomförs i samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmuseet och miljötjänstens experter.

Genom medborgarbudgeten förverkligas en simbrygga på Mörtnäs på Drumsö. Det är inte möjligt att förverkliga en simbrygga eller omklädningshytter på Västanfjärdsnäs i detta sammanhang, men medborgarbudgeten 2020 kan vara ett sätt att främja projektet. Idrottsservicen ansvarar för de officiella badstränder som staden upprätthåller.

Behandling

Motförslag:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lägg till i stycket 3: Planeringen genomförs i samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmuseet och miljötjänstens experter.

Understödd av: Atte Kaleva

Stadsmiljönämnden beslutade enhälligt att godkänna Sirpa Asko-Seljavaaras motförslag.

Föredragande

sektorchef i stadsmiljösektorn

Mikko Aho

Upplysningar

Maria Hyövälti, landskapsarkitekt, telefon: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Paula Hurme, landskapsarkitekt, telefon: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Bilagor

1

Motion 27112019 Månsson Björn, Märkta strandvägar i Västanfjärdsnäs på Drumsö

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Stadsmiljönämnden ger följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Västanfjärdsnäs ligger på Drumsös sydvästra strand. En detaljplan från 2001 är i kraft i området och på den anvisas en rutt som går längs med stranden. Planeringen av ett strandstråk i enlighet med detaljplanen börjar år 2020. Dessutom flyttas de sista sommarhyddorna i området till platser som följer detaljplanen och det är naturligt att vid samma tillfälle förverkliga stråket i enlighet med detaljplanen. Medan antalet användare ökar blir strandterrängen allt mer sliten och det är nödvändigt att styra fotgängarna till ett anlagt stråk. Det i detaljplanen angivna friluftsstråket till Västanfjärdsnäs kompletterar den enhetliga strandrutten längs med Drumsös stränder, vilket å sin sida främjar den offentliga rekreationsanvändningen. I den offentliga parken finns sommarhyddor, och för tillfället finns där inga rekreationstjänster som upprätthålls av staden. I området med sommarhyddor finns bastur, en badplats som inte upprätthålls av staden och ett litet sommarkafé.

På Västanfjärdsnäs finns ett gammalt folkparksområde som är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt. I området finns värdefulla naturobjekt och befästningsanordningar som är skyddade i egenskap av fornminnen. Vägarna i parkområdet är i huvudsak från den tid då befästningarna byggdes. Stråket och dess utrustning anpassas efter den känsliga terrängen. Friluftsstråket är smalt och får ingen belysning och inget vinterunderhåll. I planeringen av strandstråket beaktas strandskogen i naturtillstånd och de kala bergen. I den fortsatta planeringen granskas placeringen av skyltar, papperskorgar, bord, bänkar eller andra sittplatser med beaktande av behovet av servicetrafik. Planeringen genomförs i samarbete med användarna av området, stadsmuseet och miljötjänstens experter.

Genom medborgarbudgeten förverkligas en simbrygga på Mörtnäs på Drumsö. Det är inte möjligt att förverkliga en simbrygga eller omklädningshytter på Västanfjärdsnäs i detta sammanhang, men medborgarbudgeten 2020 kan vara ett sätt att främja projektet. Idrottsservicen ansvarar för de officiella badstränder som staden upprätthåller.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktigemotion

Ledamoten Björn Månsson och 11 andra ledamöter har 27.11.2019 väckt följande fullmäktigemotion:    

"Drumsös Västanfjärdsnäs är ett mycket populärt och aktivt besökt naturområde, som trots populariteten inte har någon i terrängen märkt väg för besökare. Slitaget som orsakas av den aktiva besökarmängden kunde motverkas, om området fick sina egna strandvägar, samt tjänster i form av simhytter, bänkar och bord, simbryggor och avfallshantering.

Området är naturhistoriskt sett värdefullt, genom skyltar vid de nya vägarna kunde man informera besökarna om naturvärden och områdets historia. En karta vid början av vägen kunde berätta om de olika sevärdheterna i området samt var man hittar dem. På detta vis styr man rörligheten i området och skyddar samtidigt naturvärden.

Vi föreslår att Västanfjärdsnäs på Drumsö får märkta strandvägar med en viss basservice."

Begäran om utlåtande

Stadskansliet har anhållit om ett utlåtande från stadsmiljönämnden till stadsstyrelsen senast 28.2.2020.

Stadskansliet har beviljat förlängning av den utsatta tiden för utlåtandet till 17.3.2020.

Föredragande

sektorchef i stadsmiljösektorn

Mikko Aho

Upplysningar

Maria Hyövälti, landskapsarkitekt, telefon: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Paula Hurme, landskapsarkitekt, telefon: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Bilagor

1

Motion 27112019 Månsson Björn, Märkta strandvägar i Västanfjärdsnäs på Drumsö

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566