Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien merkittyjä rantareittejä Lauttasaareen

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Länsiulapanniemi sijaitsee Lauttasaaren lounaisrannalla. Asemakaava vuodelta 2001 on voimassa ja siinä on osoitettu rantaa kiertävä reitti. Asemakaavan mukaisen rantareitin toteutussuunnittelu alkaa vuonna 2020. Alueella siirretään myös viimeiset kesämajat asemakaavan mukaisille paikoille, jolloin on luontevaa toteuttaa asemakaavan mukainen kulkureitti. Käyttäjämäärien lisääntyessä rannan maasto kuluu entistäkin enemmän ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetulle reitille. Asemakaavassa esitetty ulkoilureitti Länsiulapanniemelle täydentää Lauttasaaren rantoja kiertävää yhtenäistä rantareittiä, mikä puolestaan edesauttaa julkista virkistyskäyttöä. Julkisessa puistossa on kesämajoja, eikä siellä ole tällä hetkellä kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluita. Kesämaja-alueella on saunoja, uimaan pulahtamisen paikka, joka ei ole kaupungin ylläpitämä, sekä pieni kesäkahvila.

Länsiulapanniemessä sijaitseva, vanha kansanpuistoalue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alueella on arvokkaita luontokohteita sekä linnoituslaitteita, jotka ovat muinaismuistoina suojeltuja. Puistoalueella sijaitsevat tiet ovat pääosin peräisin linnoitteiden rakentamisajalta. Reitti ja sen kalusteet sovitetaan herkkään maastoon. Luonteeltaan kapealle ulkoilureitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Rantareitin suunnittelussa otetaan huomioon luonnontilaisen kaltainen rantametsä sekä avokalliot. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien, penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista ottaen huomioon huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutetaan uimalaituri Lauttasaaren Särkiniemeen. Länsiulapanniemelle ei ole mahdollista tarjota uimalaituria tai pukukoppeja tässä yhteydessä, mutta vuoden 2020 osallistuva budjetointi tarjoaisi väylän hankkeen edistämineen. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin ylläpitämistä virallisista uimarannoista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään kohtaan 3: Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Björn Månsson merkityt rantareitit Lauttasaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Länsiulapanniemi sijaitsee Lauttasaaren lounaisrannalla. Asemakaava vuodelta 2001 on voimassa ja siinä on osoitettu rantaa kiertävä reitti. Asemakaavan mukaisen rantareitin toteutussuunnittelu alkaa vuonna 2020. Alueella siirretään myös viimeiset kesämajat asemakaavan mukaisille paikoille, jolloin on luontevaa toteuttaa asemakaavan mukainen kulkureitti. Käyttäjämäärien lisääntyessä rannan maasto kuluu entistäkin enemmän ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetulle reitille. Asemakaavassa esitetty ulkoilureitti Länsiulapanniemelle täydentää Lauttasaaren rantoja kiertävää yhtenäistä rantareittiä, mikä puolestaan edesauttaa julkista virkistyskäyttöä. Julkisessa puistossa on kesämajoja, eikä siellä ole tällä hetkellä kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluita. Kesämaja-alueella on saunoja, uimaan pulahtamisen paikka, joka ei ole kaupungin ylläpitämä, sekä pieni kesäkahvila.

Länsiulapanniemessä sijaitseva, vanha kansanpuistoalue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alueella on arvokkaita luontokohteita sekä linnoituslaitteita, jotka ovat muinaismuistoina suojeltuja. Puistoalueella sijaitsevat tiet ovat pääosin peräisin linnoitteiden rakentamisajalta. Reitti ja sen kalusteet sovitetaan herkkään maastoon. Luonteeltaan kapealle ulkoilureitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Rantareitin suunnittelussa otetaan huomioon luonnontilaisen kaltainen rantametsä sekä avokalliot. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien, penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista ottaen huomioon huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutetaan uimalaituri Lauttasaaren Särkiniemeen. Länsiulapanniemelle ei ole mahdollista tarjota uimalaituria tai pukukoppeja tässä yhteydessä, mutta vuoden 2020 osallistuva budjetointi tarjoaisi väylän hankkeen edistämineen. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin ylläpitämistä virallisista uimarannoista.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Björn Månsson ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:        

"Drumsös Västanfjärdsnäs är ett mycket populärt och aktivt besökt naturområde, som trots populariteten inte har någon i terrängen märkt väg för besökare. Slitaget som orsakas av den aktiva besökarmängden kunde motverkas, om området fick sina egna strandvägar, samt tjänster i form av simhytter, bänkar och bord, simbryggor och avfallshantering.

Området är naturhistoriskt sett värdefullt, genom skyltar vid de nya vägarna kunde man informera besökarna om naturvärden och områdets historia. En karta vid början av vägen kunde berätta om de olika sevärdheterna i området samt var man hittar dem. På detta vis styr man rörligheten i området och skyddar samtidigt naturvärden.

Vi föreslår att Västanfjärdsnäs på Drumsö får märkta strandvägar med en viss basservice."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.02.2020 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 17.03.2020 saakka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Björn Månsson merkityt rantareitit Lauttasaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566