Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi asuntotontille (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/4)

HEL 2020-002479 T 10 01 01 02

Tuulimyllyntie 3a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

        että Helsingin Vartiokylässä sijaitsevan asuntotontin (AK) 45127/4 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä

Liite 1
Liite 2

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016 hyväksynyt Tuulimyllyntie 3:n asemakaavan muutoksen nro 12367. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 1.7.2016. Asemakaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen tontille 45127/4.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.2.2020 (86 §) esittää kaupunginhallitukselle tontin 45127/4 varaamista Lehto Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) 31.12.2021 saakka vapaarahoitteisten sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten ja nyt tontille tulisi vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Esitettävät vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa 591 euroa/k-m² (ind. 1969). Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,5 e/kk/m².

Esittelijän perustelut

Tonttivaraus

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.2.2020 (86 §) esittää kaupunginhallitukselle tontin 45127/4 varaamista Lehto Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 0189229-0) 31.12.2021 saakka vapaarahoitteisten sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten. Varaus on esitetty tehtäväksi suoravarauksena, sillä kaupunginhallituksen 1.4.2019, 5 § hyväksymien linjausten ja niitä täydentävien soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena täydennysrakentamishanketta varten.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016 hyväksynyt Tuulimyllyntie 3:n asemakaavan muutoksen nro 12367 ja asemakaavamuutos on tullut voimaan 1.7.2016.

Asemakaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen tontille 45127/4. Kaavamuutoksen mukaisella tontilla 45127/4 sijaitsee asuinkerrostalon (AK) mahdollistava rakennusala. Rakennuksen enimmäiskerroslukumäärä on 6. Tontin 45127/4 rakennusoikeus on 4 800 k-m². Tällä hetkellä tontilla 45127/4 sijaitsevat Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n autopaikat, jotka on tarkoitus sijoittaa tontille 45127/5, jossa myös Asunto Oy Tuulimyllytie 3:n kaksi vuonna 1965 valmistunutta 8-kerroksista asuinkerrostaloa sijaitsevat.

Sijaintikartta ja ote asemakaavan muutoksesta ovat liitteenä nro 2.

Tontin 45127/4 pinta-ala on 3 124 m² ja se on rekisteröity 6.11.2019.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Perustelut

Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan (GEM, 25.2.2020) laatimaan arviokirjaan. Lisäksi vuokrausperiaatteet ovat linjassa ulkopuolisen arvioitsijan laatiman vyöhykehintamallin kanssa, joka ottaa huomioon muun muassa tontin sijainnin ja autopaikoitusjärjestelystä syntyvät kustannukset. Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin rahoitus- ja hallintamuoto.

Tontin vuokra

Edellä mainituilla perusteilla sääntelemättömänä vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavan Myllypuron asuinkerrostalotontin (AK) 45127/4 vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (ind. 1969) noin 591 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,5 e/kk/m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten (vuokra-alueella sijaitsevien) asuntoja palvelevien tilojen osalta ei perittäisi maanvuokraa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää vuokrakautta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä

Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Villeneuve, Linden, Nelskylä, Sippola-Alho

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566