Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 146

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 § 88 (liukastuminen)

HEL 2019-002348 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 (88 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 2.4.2019 päätöksellään (88 §) hylännyt 8.1.2019 Aurorankatu 2 kohdalla noin kello 18.30 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Aurorankatu 2 kohdalla 8.1.2019 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Perustelut

Kaupungille toimitetun vahingonkorvausvaatimuksen mukaan on hakija liukastunut ja kaatunut tiistaina 8.1.2019 noin kello 18.30 jalkakäytävällä osoitteessa Aurorankatu 2.

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin. Lisäksi lautakunta ottaa huomioon asiassa hankitun uuden selvityksen.

Kaupunki on hankkinut vahinkopaikan kunnossapitopiiriltä uuden selvityksen hakijan oikaisuvaatimuksen johdosta. Tässä selvityksessä on kerrottu, että vahinkopaikka on viimeksi aurattu 23.12.2018. Vahinkopäivänä on kone tarkastanut ja hiekoittanut alueen 8.1.2019 kello 13.00 mennessä. On hyvin epätodennäköistä, että vahinkopaikalle valuisi oikaisuvaatimuksessa kerrotulla tavalla sulamisvesiä eduskuntatalon kalliolta alas, huomioon ottaen välimatkan pitkä etäisyys sekä se, että suurin osa sulamisvesistä valuu käytävän yli ja ajoradan reunaa pitkin kaivoon. Kunnossapitopiirin tietojen mukaan on lumensyvyys ollut Kaisaniemen mittausasemalla 8.1.2019 kello 20.00 noin 2 cm. On mahdollista, että tuuli kerryttää paikallisesti lunta nietoksiin, joissa lumikertymä voi tällöin olla suurempi kuin muualla.

Hakijan oikaisuvaatimuksen mukaan hänen saamansa lakipalvelut-yksikön päällikön hylkäävä päätös ei ollut oikea, koska se perustui Kaisaniemen mittauspisteessä todettuihin säätietoihin. Oikaisuvaatimuksen mukaan on vahinkopaikalla ollut enemmän lunta kuin mitä Kaisaniemen mittausasemalla on mitattu. Tämä näkemys saa hakijan mukaan tukea Kumpulan, Espoon Tapiolan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemien säähavaintotiedoista.

Liukastumispaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yksi sääpalvelun mittausasema, joka on Kaisaniemen mittausasema. Ilmatieteen laitoksen palvelunumerosta on 27.2.2020 kerrottu, että relevantti mittausasema on se, joka sijaitsee lähimpänä kulloinkin arvioitavaa kohdeosoitetta. Ilmatieteen laitoksen palvelunumerosta on myös saatu tieto, että 8.1.2019 kello 18.30 on esiintynyt heikkoa lumisadetta, jolloin Kaisaniemessä mitattu lumensyvyys on kuitenkin edelleen ollut 0 cm. 8.1.2019 kello 19.40 on lumensyvyydeksi mitattu noin 2 cm. Ilmatieteen laitos on edelleen todennut, että lumisade tilastoidaan millimetreissä vedeksi muutettuna.

Hakijan näkemys siitä, että lumisade tilastoitaisiin Kaisaniemessä räntänä, ei edellä mainitulla perusteella saa tukea.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausaseman säähavaintotiedot osoittavat, että vahinkopaikan auraukselle ei ole ollut tarvetta edellisen aurauksen ja vahinkopäivän välillä. Lumensyvyydeksi on 23.12.2018 mitattu 6 cm, jonka jälkeen lumensyvyys on laskenut. Aurauskynnys on seuraavan kerran ylittynyt vasta vahinkopäivän jälkeen.

Kunnossapitopiiriltä saatu selvitys osoittaa, että vahinkopaikka on koneellisesti tarkastettu ja hiekoitettu vahinkopäivänä 8.1.2019 kello 13.00 mennessä, eli arviolta noin viisi ja puoli tuntia ennen vahinkohetkeä.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 5.4.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 26.4.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 02.04.2019 § 88

HEL 2019-002348 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 8.1.2019 klo 18.30 osoitteessa Aurorankatu 2. Vaatimuksen mukaan jalkakäytävällä oli noin 5 cm lunta, eikä katua oltu aurattu tai hiekoitettu. Lumen alla oli ilmeisesti jäätä. Hakija on esittänyt kaupungille yhteensä 1 429 euron korvausvaatimuksen menetetystä ansiosta ja vielä määrittelemättömän vaatimuksen kivusta ja särystä.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Aurorankadun kunnossapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -0.9°C ja 1.8°C välillä. Vahinkopäivänä on esiintynyt vähäistä vesi-, räntä- ja lumisadetta ja sademäärä on ollut vedeksi muutettuna 12.2 mm. Vahinkopäivänä klo 19 on esiintynyt vähäistä lumisadetta. Sää on ollut pilvinen ja lämpötila 0,1°C astetta. Lumensyvyys on ollut 0 cm. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä on esiintynyt aamuyöstä ajoittaista vesisadetta yhteensä 3.5 mm ja lämpötila on vaihdellut -0.2°C ja 2.6°C asteen välillä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on edellisen kerran hiekoitettu vahinkopäivänä klo 13.00. Tätä ennen vahinkopaikka on hiekoitettu 7.1.2019 klo 13.00. Lumen syvyys ei ole edellyttänyt auraustoimenpiteitä.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja määriteltyjen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566