Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 142

Kaupunkiympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2020-002381 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa päätti kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta osakkeita lukuun ottamatta kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajalle seuraavasti:

Hallintojohtaja

        päättää toimialan toimistokalusteiden ja -tarvikkeiden myymisestä, poistamisesta ja muusta luovuttamisesta omaisuuden arvon ollessa enintään miljoona euroa.

Toimivallan siirtäminen on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lisätään viimeiseksi kappaleeksi: Toimivallan siirtäminen on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimies, puhelin: 310 22765

katriina.ponka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää siirtää hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta osakkeita lukuun ottamatta kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajalle seuraavasti:

Hallintojohtaja

        päättää toimialan toimistokalusteiden ja -tarvikkeiden myymisestä, poistamisesta ja muusta luovuttamisesta omaisuuden arvon ollessa enintään miljoona euroa.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, kaupungin hallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunginhallitus on vahvistanut toimialalautakunnille hallintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat 18.9.2017 (865 §). Toimialalautakunta tai sen määräämä päättää toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään miljoona euroa.

Helsingin kaupunkistrategia tähtää vastuulliseen taloudenpitoon, kiertotalouteen ja päästövähennyksiin. Strategian tavoitteita edistääkseen kaupungin tule kehittää irtaimiston kierrätystä. Nykytilassa tuhlataan luonnonvaroja ja rahaa hankkimalla kaupungille uusia kalusteita tilanteessa, jossa käyttökelpoisia kalusteita vapautuu jatkuvasti toimialoilta ja liikelaitoksilta. Luonnonvarojen turhan kulutuksen lisäksi nykykäytäntö tuottaa turhaa jätettä ja päästöjä, kun ylijääneitä kalusteita ei ylitarjonnan vuoksi saada tehokkaasti kiertämään. Tavoitteena on, että irtaimisto kiertää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään.

Ehdotetun toimivallan siirtämisen tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuu toiminnallisesti tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Esimerkiksi muuttojen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että se omaisuus, jota ei voida uudessa toimipisteessä hyödyntää, tulee voida mahdollisimman nopeasti luovuttaa tai poistaa, sillä irtaimistoa ei ole tarkoituksenmukaista varastoida.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimies, puhelin: 310 22765

katriina.ponka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kymp/Hala/Pät/Hannola Lea

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566