Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 27.2.−4.3.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 27.2.−4.3.2020 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankinta, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja

Päätökset

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Päätökset

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 27.2.2020

Päätösasiakirjat

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566