Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 12.2.2020 § 32

Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Pöytäkirja 12.2.2020

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Uudenmaankatu 8-12

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.1.2020 § 8 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Punavuori, tontti 88/29 (piirustus nro 12619, Uudenmaankatu 8-12).

HEL 2018-005246

Helsingissä 3.3.2020

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566