Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kampin hiljentymiskappelin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Hankenumero 3221_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Käsittely

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, päivitetty Kylk:n 14.1.2020 päätöksen mukaiseksi

5

Havainnekuva, 14.1.2020

6

Tilastotiedot

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020

9

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kampin hiljentymiskappelia, joka sijaitsee Kampissa Narinkan laidalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa kappelin asiakastilojen laajentamisen. Laajennus ei vaikuta puisen kappelin itsenäiseen asemaan kaupunkitilassa.

Tavoitteena on parantaa kappelin toimintaedellytyksiä vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia.

Uutta kirkollisten rakennusten kerrosalaa on 70 kerrosneliötä. Tontin tehokkuusluku on eₜ = 0,95.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jalustaosa laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuksen taakse.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Kampin hiljentymiskappeli ja sen asiakastilat.

Vuonna 2012 valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä osa kirkon sosiaalityötä keskellä kaupunkia.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2010.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Helen Sähköverkko Oy

        Väylävirasto

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan suunnitelma-aineisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatkosuunnittelussa tarkennetaan laadittujen suunnitelmien vaikutusta laajennusosan suunnitteluun.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisrakennuksen muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske Bankin asiakassisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi muodostua varjoisaa paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosaa on muotoiltu uudelleen avonaisemmaksi siten, että portaikko näkyy hieman kutsuvammin Narinkan suunnasta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.9.–28.10.2019

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. HSY ilmoitti, että asemakaavan muutos ei edellytä aluetta palvelevien yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020

5

Havainnekuva, 14.1.2020

6

Tilastotiedot

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020

9

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Mielipide

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.1.2019

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566