Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 191 § (autovaurio)

HEL 2019-005436 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.6.2019 (191 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 12.6.2019 päätöksellään (191 §) hylännyt 29.4.2019 Kaartinkaupungissa tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Kaartinkaupungissa Etelärannan ja Bernhardinkadun kulman kadunvarsiparkkialueella 29.4.2019 tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Hakija on esittänyt oikaisuvaatimuksen tueksi uuden selvityksen. Staran vauriotarkastuksen antama lausunto (15.11.2019) asiassa on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Autoa ei ole vielä korjattu. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan auton korjauskulut Staran vauriotarkastuksen antaman lausunnon mukaisesti, asiassa esitettävän laskun perusteella.

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen, jota on selostettu päätöksessä puutteellisesti. Selvityksessä (8.5.2019) on todettu, että ajoradalla on ollut aurauksen tai routavaurion takia kenttäkivetyksestä irronneita kiviä.

Vahinkopaikan vaurioita ei em. selvityksen perusteella ole mahdollista arvioida katuluokituksen (III) mukaisina sallittuina vaurioina.

Vahinkopaikka sijaitsee mäessä. Hakijan esittämien valokuvien perusteella on havaittavissa rykelmä irrallisia kenttäkiviä kuopassa, jossa saumaus on irronnut. Kyseinen kohta erottuu selkeästi aluetta ympyröivästä ehjästä kivetyksestä.

Kadun kunnossapidossa on tapahtunut virhe, jos kenttäkivet ovat irronneet kadun aurauksen yhteydessä. Kadun kunnossapidosta vastaava kunnossapitopiiri on ko. todennut, että näin on saattanut käydä.

Vahinkoa ei olisi aiheutunut, jos kadulla ei olisi sijannut irrallisia kenttäkiviä.

Kaupunki katsoo tässä tapauksessa olevansa vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Helsingin kaupunki on vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta autovauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä on syytä muuttaa. Hakijalle korvataan auton korjauskulut Staran vauriotarkastuksen antaman lausunnon mukaisesti, asiassa esitettävän laskun perusteella.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 17.6.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 1.7.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 12.06.2019 § 191

HEL 2019-005436 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 29.4.2019 kello 10.00 pysäköintitilanteessa ajoradalla olleesta irtokivestä osoitteessa Eteläranta ja Bernhardinkatu kulma. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan vielä erittelemättömät ajoneuvon korjauskulut.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet. Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Vahinkopaikka kuuluu hoitoluokkaan III, joten päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla olevasta vauriosta on saapunut tieto 3.5.2019 ja paikka on suojattu välittömästi. Kiveys on korjattu kuntoon 7.5.2019. Siitä, miksi kivet ovat kadusta irronneet, ei ole tietoa.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pystyä pysäyttämään edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Huolellisuusvelvollisuus korostuu muun muassa pysäköintitilanteessa.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja tehneensä kaikki kunnossapitolain edellyttämät tarvittavat toimenpiteet, eikä vahinko ole seurausta sen laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki katsoo, ettei ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566