Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.3.2019 65 § (ajoneuvovaurio)

HEL 2019-001228 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.3.2019 65 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 25.3.2019 päätöksellään (65 §) hylännyt 17.1.2019 Hämeentie 16 kohdalla noin kello 16.55 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Hämeentie 16 kohdalla 17.1.2019 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole osoittanut, että vahinkopaikkaa on kunnossapidetty auraamalla 17.1.2019 kello 2.37 ja 5.29. Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä sen liitteeseen, joka on ote urakoitsijan GPS-järjestelmästä. Tiedot GPS-järjestelmästä osoittavat luotettavalla tavalla vahinkopaikalla suoritetut kunnossapitotoimet.

Kunnossapitopiirin antamassa selvityksessä on myös todettu, että urakoitsijan tiedossa ei ole muita autovahinkoja vahinkopaikalta vahinkopäivänä. Vahinkopäivän sää on ollut hyvin tuulinen ja lumi on tämän johdosta voinut kinostua. Hämeentien keskellä kulkee raitiolinja, jonka lumet on voitu aurata ajoradalle urakoitsijan suorittaman aurauksen jälkeen.

Kaupunkiympäristön toimiala ei vastaa raitiotiekiskoista ja niiden välisen alueen kunnossapidosta, vaan alueen kunnossapitovastuu kuuluu Helsingin liikennelaitokselle.

Oikaisuvaatimusvaiheessa on selvitetty, että kaupungille ei ole saapunut muita vahingonkorvausvaatimuksia vahinkopaikalta asian kannalta relevanttina tarkastelujaksona eikä sen lähipäivinä tai viikkoinakaan (tarkastelujaksona koko tammikuu 2019). Kaupungin palautejärjestelmästä on myös selvitetty, että kaupunki ei ole vastaanottanut huomautuksia vahinkopaikan talvikunnossapidosta em. tarkastelujaksona.

Kadun kunnossapitovelvollisella on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että katu on liikenteen tarpeita edellyttävässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitovelvollisella on myös näyttötaakka siitä, että se on huolehtinut katualueen kunnossapidosta lain edellyttämällä tavalla. Jos velvollisuus pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa on laiminlyöty, voi siitä seurata vahingonkorvausvastuu. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli sitä, että kadun kunnossapidossa on syyllistytty johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Ko. tapauksessa ei ole ilmennyt virhettä tai laiminlyöntiä kadun talvikunnossapidossa.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.4.2019

2

Stara, vauriotarkastus 21.1.2019

3

Selvitys autovaurioon 2019-001228

4

Selvityksen liite2019-001228GPS

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 26.3.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 12.4.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.4.2019

2

Stara, vauriotarkastus 21.1.2019

3

Selvitys autovaurioon 2019-001228

4

Selvityksen liite2019-001228GPS

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 25.03.2019 § 65

HEL 2019-001228 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut ajattaessa Hämeentie 16 kohdalla klo 16.55. Auton pohja osui voimalla polanteeseen ja tämän seurauksena auton etupuskurin alapuoliset muoviset peitteet katkesivat ja irtosivat sekä auton muovinen pohjapanssari taittui ja repeytyi kokonaan irti. Vaatimuksen mukaan tie on ollut täysin auraamaton. Hakija on esittänyt kaupungille yhteensä 630,41 euron suuruisen korvausvaatimuksen ajoneuvon korjauskustannuksista.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Tähän perustuen Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan.

Vahinkopaikka kunnossapidetään hoitoluokan I mukaisesti. I-luokan ajoväyliltä torjutaan liukkaus ja poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää välittömästi tai aamun työmatkaliikennettä varten kello 7 mennessä. I-luokan ajoväylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kolme tuntia, kuitenkin niin, että ennen klo neljää yöllä päättyneen lumisateen lumet poistetaan klo 7  mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on kolme tuntia, kuitenkin niin, että klo 17-04 havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan pääsääntöisesti klo 7 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -1.2°C ja -7.5°C välillä. Vahinkopäivänä klo 17.00 lämpötila on ollut -5.9°C astetta. Lumensyvyys vahinkopäivänä ollut 24 cm. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä lämpötila on vaihdellut -8.7°C ja -3.4°C asteen välillä ja lumensyvyys on ollut 14 cm.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopäivää edeltäneenä päivänä klo 23 on alkanut lumisade, joka on päättynyt vahinkopäivänä noin klo 8. Vahinkopaikalla on suoritettu auraustöitä vahinkopäivänä klo 2.37 ja 5.29. Vahinkopäivänä sää on ollut hyvin tuulinen ja lumi on tämän johdosta voinut kinostua. Muita ajoneuvovaurioita ei ole tullut kyseisestä kohdasta tiedoksi.

Hämeentien ajoväylää kunnossapidetään I-luokan mukaisesti, eli klo 18-04 välillä satanut yli 5cm lumikertymä on aurattava klo 7 mennessä. Auraustöitä on vahinkopaikalla suoritettu vahinkopäivänä klo 2.37 ja 5.29. Näin ollen kaupunki on täyttänyt kunnossapitolain mukaiset velvollisuutensa.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja määriteltyjen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566