Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Oulunkylässä olevan Jokiniementien katusuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-010105 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Jokiniementie välillä Maaherrantie–Mikkolantien ylikulkusilta nro 31200/1 katusuunnitelman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Olli Haanperä, projektipäällikkö, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31200/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31200/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Jokiniementie on olemassa oleva katu, joka on katusuunnitelmaa koskevalla osuudella (välillä Maaherrantie–Mikkolantien ylikulkusilta) yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Se rajoittuu lännessä rakenteilla olevaan asuinkortteliin ja idässä rakennettuun asuinkortteliin. Suunnitelmassa katu linjataan uudelleen siten, että kulkuväylä siirtyy tontin alueelta katualueelle. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12440 (29.8.2018).

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12440 mukaisen asuinkorttelin rakentuminen.

Suunnitelma

Jokiniementie välillä Maaherrantie–Mikkolantien ylikulkusilta suunnitelmapiirustus nro 31200/1 (liite 2)

Jokiniementie on katusuunnitelman osuudella yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Jokiniementie linjataan uudelleen Maaherrantien yli kulkevalta sillalta Mikkolantien ylikulkusillalle. Samalla linjataan uudelleen Maaherrantieltä Jokiniementielle nouseva jalkakäytävä. Jokiniementieltä radan varteen laskeva yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sijoittuu nykyiseen puistoon ja säilyy ennallaan väylän pohjoispään liittymän avartamista lukuun ottamatta.

Jokiniementien yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4,0 metriä. Maaherrantieltä Jokiniementielle nousevan jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä ja Jokiniementieltä alas radan viereen laskevan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,0 metriä, kuten nykyisin.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31200/1 (liite 1). Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 21.8.−3.9.2019 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 29.8.2019 Oulunkylän kirjastossa.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 9.10.–22.10.2019 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Vuorovaikutusmuistio on listatekstin liitteenä 3. Suunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 175 000 euroa (alv. 0 %), 92 euroa/m² (alv. 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 5 000 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Olli Haanperä, projektipäällikkö, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31200/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31200/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566