Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Herttoniemessä olevien Työnjohtajankadun korttelien katusuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2019-010569 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

        Työnjohtajankatu nro 31167/1

        Suunnittelijankatu välillä Itäväylä – Laivalahdenkatu nro 31168/1

        Puusepänportti nro 31169/1 

        Insinöörinkatu välillä Linnanrakentajantie – Työnjohtajankatu nro 31170/1

        Insinöörinkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu nro 31170/2

        Laivalahdenkatu välillä Linnanrakentajantie – Työnjohtajankatu, 17.12.2019 muutettu suunnitelmapiirustus nro 31171/1

        Laivalahdenkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu nro 31171/2

        Konemestarinkatu välillä Itäväylä − Laivalahdenkatu nro 31172/1

        Itäväylä välillä Suunnittelijankatu – Työnjohtajankatu nro 31173/1

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Heidi Piiroinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 23137

heidi.m.piiroinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31167/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31167/1

3

Koostepiirustus nro 31167/2/revisio

4

Suunnitelmaselostus nro 31168/1

5

Suunnitelmapiirustus nro 31168/1

6

Suunnitelmaselostus nro 31169/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31169/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31170/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31170/1

10

Suunnitelmapiirustus nro 31170/2

11

Suunnitelmaselostus nro 31171/1

12

Suunnitelmapiirustus nro 31171/1/revisio

13

Suunnitelmapiirustus nro 31171/2

14

Suunnitelmaselostus nro 31172/1

15

Suunnitelmapiirustus nro 31172/1

16

Suunnitelmaselostus nro 31173/1

17

Suunnitelmapiirustus nro 31173/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueen kadut ovat pääosin nykyisiä olemassa olevia Herttoniemen yritysalueella Itäväylän itäpuolella sijaitsevia tontti- ja kokoojakatuja sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Suunnittelualueelle rakennetaan uusi pihakatu Insinöörinkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 7248 (hyväksytty 6.2.1976), nro 8238 (hyväksytty 25.9.1981), 10081 (hyväksytty 24.9.1993), nro 10797 (hyväksytty 28.7.2000), nro 11507 (hyväksytty 12.10.2007) ja nro 12481 (hyväksytty 8.7.2019). Katusuunnitelmissa on huomioitu asemakaava nro 12481 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelma 6768-1, päivätty 29.5.2018.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavan nro 12481 mukainen asuinkorttelien rakentuminen ja liikenneyhteyksien parantaminen välillä Itäväylä - Laajasalo.

Suunnitelma

Työnjohtajankatu suunnitelmapiirustus nro 31167/1 (liite 2)

Työnjohtajankatu on nykyinen tonttikatu. Katu peruskorjataan ja kadun molemmin puolin uusitaan jalkakäytävät. Insinöörinkadun liittymäalue korotetaan ja Laivalahdenkadun päähän rakennetaan ylijatkettu jalkakäytävä ja istutetaan puita. Pyöräily tapahtuu ajoradalla.

Suunnittelijankatu välillä Itäväylä – Linnanrakentajantie suunnitelmapiirustus nro 31168/1 (liite 5)

Suunnittelijankatu on nykyinen tonttikatu, joka muutetaan kokoojakaduksi. Yksi ajoratainen katu rakennetaan keskikaistalliseksi kaksi ajorataiseksi kaduksi. Kadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet ja jalkakäytävät. Suunnittelijankatu toimii jatkossa pääyhteytenä Laajasaloon ja Itäväylälle suuntaavalle liikenteelle.

Puusepänportti suunnitelmapiirustus nro 31169/1 (liite 7)

Puusepänportti on nykyinen peruskorjattava ja levennettävä tonttikatu. Kadun molemmille puolille rakennetaan yksisuuntaiset pyöräkaistat ja jalkakäytävät. Ajoradat erotellaan keskisaarekkeella. Katualueen leventyessä yksittäisiä Asentajanpuiston puita joudutaan kaatamaan.

Insinöörinkatu välillä Linnanrakentajantie – Työnjohtajankatu suunnitelmapiirustus nro 31170/1 (liite 9)

Insinöörinkatu välillä Linnanrakentajantie – Työnjohtajankatu on nykyinen tonttikatu, joka peruskorjataan. Kadun molemmille puolille uusitaan jalkakäytävät ja pysäköintikaistat. Pyöräily tapahtuu ajoradalla.

Insinöörinkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu suunnitelmapiirustus nro 31170/2 (liite 10)

Insinöörinkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu on rakentamaton alue purettavien teollisuuskiinteistöjen keskellä, josta rakennetaan pihakatu. Kadun eteläosassa on nurmipintainen oleskelualue ja kivipintainen tapahtuma-aukio. Kadun reunoilla on pysäköintitaskuja ja katu toimii yhteytenä korttelin 43054 pelastusteille. Katualueelle istutetaan runsaasti puita, köynnöksiä ja istutuksia. Oleskeluaukiolta on kulkuyhteys kiinteistöille portaita pitkin. Aukion reunalla oleva istuskelureunus valaistaan erikoisvalaistuksella ja katualue korkeatasoisilla pylväsvalaisimilla. Katualueella hulevesiä pyritään imeyttämään ja viivyttämään viheralueen painanteissa ennen hulevesiviemäreihin johtamista.

Laivalahdenkatu välillä Linnanrakentajantie – Konemestarinkatu suunnitelmapiirustukset nro 31171/1-2 (liitteet 12 ja 13)

Laivalahdenkatu välillä Linnanrakentajantie – Konemestarinkatu on nykyinen kokoojakatu. Linnanrakentajantien ja Suunnittelijankadun välinen osuus on jatkossa pääyhteys Laajasaloon ja Itäväylälle suuntaavalle liikenteelle. Kyseisellä katuosuudella katu on kaksikaistainen kumpaankin suuntaan. Katuosuuden länsipuolella sijaitseva pysäköintialue säilyy nykyisellään. Kadun molemmille puolille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet, jonka johdosta länsipuolella oleva puurivi kaadetaan. Suunnittelijankadun ja Konemestarinkadun välillä ajorata säilyy yksikaistaisena suuntaansa. Asemakaavan mukainen katualue levenee Asentajanpuistoon, joten yksittäisiä puita kaadetaan myös puistoalueelta uuden pyörätien ja jalkakäytävän rakentamisen vuoksi. Työnjohtajankadun liittymän molemmin puolin rakennetaan linja-autopysäkit ja keskisaarekkeet.

Konemestarinkatu välillä Itäväylä − Laivalahdenkatu suunnitelmapiirustus nro 31172/1 (liite 15)

Konemestarinkatu on nykyinen tonttikatu, joka peruskorjataan. Kadun viherkaistojen sijaintia muutetaan ja kadun molemmin puolin olevat jalkakäytävät uusitaan. Viherkaistoille istutetaan köynnöskasveja ja säilytetään nykyisiä puita.

Itäväylä välillä Suunnittelijankatu – Työnjohtajankatu suunnitelmapiirustus nro 31173/1 (liite 17)

Itäväylä on nykyinen pääkatu, jonka Suunnittelijankadulta idän suuntaan lähtevää ramppia kavennetaan. Rampin länsipuolelle rakennetaan eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelma selostuksista nro 31167/1 (liite 1), nro 31168/1 (liite 4), nro 31169/1 (liite 6), nro 31170/1 (liite 8), nro 31171/1 (liite 11), nro 31172/1 (liite 14) ja nro 31173/1 (liite 16). Koostepiirustus on liitteenä 3.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 25.9. – 8.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 7.10.2019 Herttoniemenrannan ala-asteella.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 8 110 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

yhteensä euroa (alv. 0 %)

euroa/m² (alv. 0 %)

Työnjohtajankatu  

640 000

159

Suunnittelijankatu

1 750 000

234

Puusepänportti  

 200 000

157

Insinöörinkatu  

2 000 000

170

Laivalahdenkatu

2 950 000

193

Konemestarinkatu

450 000

133

Itäväylä  

120 000

121

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 168 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 49 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdista 8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan kadut.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 23137

heidi.m.piiroinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31167/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31167/1

3

Koostepiirustus nro 31167/2/revisio

4

Suunnitelmaselostus nro 31168/1

5

Suunnitelmapiirustus nro 31168/1

6

Suunnitelmaselostus nro 31169/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31169/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31170/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31170/1

10

Suunnitelmapiirustus nro 31170/2

11

Suunnitelmaselostus nro 31171/1

12

Suunnitelmapiirustus nro 31171/1/revisio

13

Suunnitelmapiirustus nro 31171/2

14

Suunnitelmaselostus nro 31172/1

15

Suunnitelmapiirustus nro 31172/1

16

Suunnitelmaselostus nro 31173/1

17

Suunnitelmapiirustus nro 31173/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566