Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 443

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 19.8.2019 § 517

Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle ja Sato-Asunnot Oy:lle liike- ja asuinkorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Vartiokylä, Itäkeskuksen metroasema, Jokerikortteli)

HEL 2018-010360 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 19.8.2019

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Rikhard Manninen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Rikhard Manninen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566