Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorien ja lastenvaunujen yhtäläistä kohtelua

HEL 2019-002609 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jaana Susanna Ylitalo: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutoksista. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuuteen.

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät ennallaan HSL:n lippujärjestelmän uudistuksessa. Bussissa rollaattorin kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle tai maksaa matkaa kuljettajalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää matkustajan HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan rollaattorilla liikkuvien matkustajien osalta ei ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä HSL:n joukkoliikenteessä.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.02.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:         

”Aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput keväällä 2019. Uudistus on iso muutos ja se toivottavasti kannustaa pääkaupunkiseudulla asuvia entistä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Uudistuksen yhteydessä olisi myös korjattava eräs epäkohta nykyjärjestelmässä eli kohdeltava rollaattoria käyttävää matkustajaa samoilla periaatteilla kuin lastenvaunujen kanssa matkustavaa. Helsingissähän on päätetty sallia lastenvaunujen kanssa liikkuvan maksuton matkustaminen. Myös rollaattorilla liikkuvan tulisi päästä matkustamaan maksutta paikallisliikenteessä.

Maksuton matkustaminen on myös turvallisuuskysymys, sillä bussiliikenteessä rollaattorilla, keskiosasta bussiin kulkevan voi olla haastavaa lähteä maksamaan matkaansa kuljettajalle asti.

Esitän, että rollaattoreiden ja lastenvaunujen kanssa matkustaminen tulisi selvittää samassa yhteydessä ja ratkaista yhdenvertaista kohtelua noudattaen.

Rollaattoria käyttäville on myönnetty maksuttomuus mm. Joensuussa ja Turun seudulla.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 20.06.2019 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutetun aloite 27.02.2019 Heinäluoma Eveliina, Aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566