Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 336

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien pysäköintipaikkoja Mustavuoren ulkoilualueelle

HEL 2019-002611 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mustavuoren ulkoilualueen yhteyteen tarvitaan erityisesti talvikaudeksi lisää pysäköintitilaa, koska nykyinen Niinisaarentien pohjoispuolella oleva pysäköintialue ei riitä talviulkoilun tarpeisiin.

Aloitteessa mainittu pysäköintialue sijaitsee Niinisaarentieltä Vuosaaren huipulle menevän ajoväylän alkupäässä. Ajoväylä palvelee huipulla meneillään olevaa maisemointityömaata ja maamassojen siirtoa ja toimii myös pelastusväylänä. Ajo pysäköintialuetta pidemmälle on kielletty työmaa-aikaisilla liikennejärjestelyillä työturvallisuuden takaamiseksi.

Vuosaaren huipulle valmistellaan puistosuunnitelmaa, jonka toteutus on ajoitettu vuodeksi 2021. Sen myötä alueen pysäköinti- ja ulkoilumahdollisuudet paranevat. Niinisaarentiehen ja Kallvikintiehen rajoittuva Mustavuoren alue on kaavoittamatonta. Pysyvät ajo- ja pysäköintijärjestelyt koko alueella ratkaistaan aikanaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Toistaiseksi pysäköintiongelmaan on haettu ratkaisua väliaikaisilla liikennejärjestelyillä yhdessä  Vuosaaren huipun työmaasta vastaavan tahon kanssa.  Kuusi metriä leveän ajoväylän toisessa laidassa on mahdollista sallia jonkin verran pysäköintiä ilman, että työmaaliikenteelle aiheutuu ongelmia.

Pysäköinti tullaan talvikausina 2019-22 sallimaan arkena klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin ajoväylän oikeassa laidassa noin 100 metrin matkalla Niinisaarentieltä lähtien. Näin paikalle saapuva erottaa selkeästi ajoväylän suuntaisen pysäköinnin ja viereisen pysäköintialueen. Työmaan ajon salliva liikennemerkki siirretään pohjoisemmaksi. Järjestelyiden toteuttaminen on työmaan vastuulla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 27.2.2019

2

Vuosaarenhuipun pysäköintijärjestely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 27.2.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:      

"Vuosaaren Mustavuoren pysäköintiongelmat ratkaistava

Vuosaaren Mustavuoren ulkoilualueelle talvella hiihtämään tulevilla on ollut usean vuoden ajan vaikeuksia löytää autolleen pysäköintipaikkaa. Aiheesta on keskusteltu Vuosaaressa pitkään ja esimerkiksi Vuosaari-lehdessä oli 20.2.19 aihetta koskeva mielipidekirjoitus, jossa vedottiin kaupunkiin tilanteen korjaamiseksi.

Olen lähettänyt aiheesta useita kertoja palautetta kaupunkiympäristön toimialalle. Toimialalta luvattiin minulle elokuussa 2018, että korjausta tilanteeseen olisi tiedossa talvikautena 2018-2019, mutta pysäköintiongelmat jatkuvat. Tänä talvena aiheesta toimialalle lähettämääni sähköpostiin ei ole ennätetty vastaamaan. 

Pysäköintiongelmat vaikeuttavat nyt vuosaarelaisten talviliikuntamahdollisuuksia. Niinisaarentien varrella olevalla pysäköintipaikalla on tilaa noin kymmenelle autolle ja se on jatkuvasti iltaisin ja viikonloppuisin täynnä. Kaupunki kunnostaa ladut, jonne moni ei pääse nyt hiihtämään, kun autoa ei saa parkkiin.

Ehdotankin valtuustoaloitteella, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän pysäköinnin järjestämiseksi Mustavuoren ulkoilualueelle. Hyvä mahdollisuus tähän on, että Niinisaarentieltä Vuosaaren täyttömäelle johtavan tien varteen sallitaan iltaisin ja viikonloppuisin pysäköinti."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 20.6.2019 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 27.2.2019

2

Vuosaarenhuipun pysäköintijärjestely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566