Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/28

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 341

Kaupunkiympäristön toimialan poistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-006357 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan kaupunkiympäristön toimialan poistosuunnitelman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Johanna Salo, taloushallintopäällikkö, puhelin: 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Anne Renqvist, taloussuunnittelija, puhelin: 310 26211

anne.renqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

KYMP Poistosuunnitelma 1.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunnitelma on laadittu toimialaan yhdistettyjen virastojen vanhoja poistosuunnitelmia mukaillen kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa. Poistosuunnitelmaa on vertailtu myös Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun vastaaviin suunnitelmiin eikä niihin nähden mitään merkittäviä poikkeamia havaittu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10. luvun 1 §:n 6. kohdan mukaan lautakunta päättää hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaisista poistorajoista kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman rajoissa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Johanna Salo, taloushallintopäällikkö, puhelin: 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Anne Renqvist, taloussuunnittelija, puhelin: 310 26211

anne.renqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

KYMP Poistosuunnitelma 1.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia/ Ari Hietamäki

Talpa/ Leena Tyystjärvi, Merike Vähäkuopus

KYMP/ Taspa/ Johanna Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566