Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/26

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 339

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta, joka koskee kotihoidon ajoneuvojen pysäköinnin helpottamista asiakaskäyntikylteillä

HEL 2019-000809 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että pysäköintipaikkojen riittävyys on ongelman ydin, sillä pysäköinti erityisesti kantakaupungin alueella on vaikeaa. Tuulilasiin asetettavan kyltin kehittäminen pysäköinnin helpottamiseksi aloitteessa mainitun mukaisesti ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska se ei ratkaise tai edes helpota ongelmaa. Pysäköinnin tekee vaikeaksi pysäköintipaikkojen riittämättömyys, ei niinkään pysäköintimaksun maksaminen.

Yleisillä katualueilla automaattien lisäksi pysäköintimaksun voi maksaa neljällä mobiilijärjestelmällä. Yksityisten kiinteistöjen alueilla ajoneuvojen pysäköinnistä päättää kiinteistön omistaja tai haltija.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on selvitetty työryhmässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Tässäkin yhteydessä pysäköintipaikan löytymisen todettiin olevan se varsinainen ongelma kantakaupungin alueella. Asian helpottamiseksi työryhmä mm. esitti, että terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualueella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan mallia, jossa vähintään kaksi autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing-autolla. Kokeilua ei ole koskaan toteutettu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kuntaliittoa selvittämään kuntien kantaa tieliikennelain muutostarpeisiin.

Selvityksen yhteydessä Helsingin kaupunki esitti, että kotihoidolle voitaisiin myöntää 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaiseen liikuntarajoitteisen pysäköintilupaan verrattava lupa, joka oikeuttaisi luvan käyttäjän pysäköimään maksulliselle paikalle ilman maksua, aikarajoitteiselle paikalla rajoitusta pidemmäksi aikaa ja pysäköintikiellon vaikutusalueelle.

Aloitteen perusteella kaupunkiympäristön toimialan edustajat pysäköinninvalvonnasta ja liikennesuunnittelusta neuvottelivat sosiaali- ja terveystoimialan edustajien kanssa, miten pysäköintiä kotihoidon työtehtävissä voitaisiin helpottaa.

Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvonta on antanut Helsingin kaupungin Rakentamispalvelu Staran omistamille leasing ajoneuvoille kahdeksan pysäköintivirhemaksua vuosina 2012-2018 mm. suojatievirheiden perusteella ja virheellisestä pysäköimisestä jalkakäytävälle. Näistä yksittäisissä tapauksissa ajoneuvo on saattanut olla kotihoidon työtehtävissä.

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti.

Kunnallisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vaikuttaa yksityisten kiinteistöjen alueilla toimivien valvontayhtiöiden käytäntöihin. Kotihoidon tulisi sopia pysäköimisestä yksityisten kiinteistöjen alueella kiinteistöjen edustajien kanssa. Pysäköinninvalvonnan tekemien selvitysten mukaan kotihoidon on mahdollista pysäköidä mm. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöjen alueilla taloyhtiöiden vieraspaikoille.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Asko-Seljavaara Sirpa on tehnyt 16.1.2019 seuraavan toivomusponnen:         

Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen selvittävän
yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisuudet sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen toteuttamiseksi kotihoitajien pysäköinnin helpottamisesta. Se on kyltti auton ikkunaan, että on asiakaskäynnillä.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.4.2019 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 30.5.2019 saakka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 16.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566