Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee rollaattorin kanssa liikkuvien maksutonta matkaa bussien keskiovista

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutoksista. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuuteen.

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät ennallaan HSL:n lippujärjestelmän uudistuksessa. Bussissa rollaattorin kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle tai maksaa matkaa kuljettajalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää matkustajan HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan rollaattorilla liikkuvien matkustajien osalta ei ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä HSL:n joukkoliikenteessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutetun aloite 27.02.2019 Juva Kati, Rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Kati Juva ja 30 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.02.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:         

”Rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista

Ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten liikkumista tulee tukea kaikin keinoin. Esteetön ja joustava joukkoliikenne on tässä keskeisessä asemassa. Metro ja raitiovaunut ovat jo kohtuullisen esteettömiä, mutta pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvilla on merkittäviä ongelmia bussiliikenteen kanssa.

Liikuttaessa pyörätuolilla, rollaattorilla tai lastenrattaiden kanssa on bussiin noustava keskiovista. Usein tämä bussiin pääseminen – tarvittaessa liuskan avulla - onnistuu kohtalaisen hyvin. Ongelmia tulee silloin, kun pitäisi kuitenkin käydä maksamassa kuljettajalle tai käyttää etuovella olevaa matkakortin lukulaitetta.

Lastenvaunujen kanssa liikkuvia on paljon, eikä rattaita voi jättää yksin keskivälikköön. Siksi HSL on Helsingin aloitteesta päättänyt, ettei lastenvaunujen kanssa matkustavan tarvitse käydä maksamassa matkaansa eli he saavat matkustaa ilmaiseksi.

Tätä oikeutta ei rollaattorilla tai pyörätuolilla matkustavalla ole. Rollaattorin kanssa liikkuvalla on kuitenkin suuria, usein ylivoimaisia vaikeuksia siirtyä etuovelle maksamaan. Ajoittain bussi on myös niin täynnä, ettei vastavirtaan kulkeminen ole mahdollista.

Käytännössä monet bussinkuljettajat antavat rollaattorin kanssa liikkuvien jäädä keskitilaan maksamatta, mutta näin ei aina ole. Eikä voi olla oikein, että tunnolliset ihmiset maksavat kiltisti matkansa, mutta osa käyttää kuljettajien ystävällisyyttä hyväkseen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta HSL myöntäisi rollaattorin kanssa liikkuville ihmisille maksuttoman matkustamisen HSL:n bussiliikenteessä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 20.06.2019 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutetun aloite 27.02.2019 Juva Kati, Rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566