Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Kuninkaantammessa olevien Vedenkierron, Paletinkierron ja Palettikujan katusuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2019-002100 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

        Vedenkierto välillä Kuninkaantammentie−Paletinkierto 20.5.2019 muutettu suunnitelmapiirustus nro 31075/1

        Vedenkierto Paletinkierrosta loppuun nro 31075/2

        Paletinkierto nro 31076/1

        Palettikuja nro 31077/1

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38570

ismo.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31075/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31075/1 nähtävillä

3

Suunnitelmapiirustus nro 31075/1 revisio

4

Suunnitelmapiirustus nro 31075/2

5

Koostepiirustus nro 31075/3

6

Suunnitelmaselostus nro 31076/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31076/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31077/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31077/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Vedenkierto, Paletinkierto ja Palettikuja ovat Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavan ja Kuninkaantammentien ympäristön asemakaavan mukaisia rakentamattomia katuyhteyksiä. Kadut sijaitsevat Kuninkaantammentien eteläpuolella ja vedenkäsittelylaitoksen länsi- ja eteläpuolella.

Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin nro 12401 (tullut voimaan 27.10.2017) ja nro 12352 (tullut voimaan 1.7.2016).

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan asemakaavan nro 12401 ja 12352 mukaisen asuntorakentamisen Kuninkaantammen alueelle.

Suunnitelma

Vedenkierto suunnitelmapiirustukset nro 31075/1 (liite 3) ja nro 31075/2 (liite 4)

Vedenkierto on paikallinen kokoojakatu, johon liittyy pohjoisessa nykyinen Kuninkaantammentie, sekä kadun keskiosalla uudet kadut Vesimittarinkatu, Paletinkierto ja Palettikuja. Kadun itäpäästä rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteys Keskuspuistoon. Ajoradan leveys kadun pohjoisosalla on 6,75 m ja Paletinkierron liittymästä kadun itäpäähän ajoradan leveys on 6,0 m. Kadun länsi- ja eteläreunalla on 3,0 m leveä jalkakäytävä. Kadulla on myös kadunvarsipysäköintiä ja hulevesien imeytykseen ja viivytykseen suunniteltuja viherkaistoja.

Paletinkierto suunnitelmapiirustus nro 31076/1 (liite 7)

Paletinkierto on paikallinen kokoojakatu, johon liittyvät pohjoisessa uudet kadut Vedenkierto ja Palettikuja sekä etelässä jo rakennetut Kuninkaantammenkierto ja Paletinkierron eteläosa. Ajoradan leveys on 6.0 m. Katualueen reunoilla on 3.0 m leveät jalkakäytävät ja ajoradan länsipuolella 2.0 m leveä pysäköintikaista.

Palettikuja suunnitelmapiirustus nro 31077/1 (liite 9)

Palettikuja on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, johon liittyvät uudet kadut Vedenkierto ja Paletinkierto. Kadun keskellä on 3,0 m leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Katualueen molemmilla reunoilla on 1,0 m leveät reuna-alueet. Kadun itäosassa sijaitsee pieni katuaukio.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 31075/1-2 (liite 1), nro 31076/1 (liite 6) ja nro 31077/1 (liite 8). Koostepiirustus on liitteenä 5.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 12.−25.3.2019 välisen ajan. Katusuunnitelmaluonnokset postitettiin myös suunnitelma-alueen kiinteistöjen omistajille tiedotekirjeen yhteydessä.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 1.−14.5.2019 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 3 770 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

yhteensä euroa (alv. 0 %)

euroa/m² (alv. 0 %)

Vedenkierto

3 050 000

244 

Paletinkierto

610 000

137 

Palettikuja

110  000

413 

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 76 000 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 02 06 Kuninkaankolmion kadut.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38570

ismo.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31075/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31075/1 nähtävillä

3

Suunnitelmapiirustus nro 31075/1 revisio

4

Suunnitelmapiirustus nro 31075/2

5

Koostepiirustus nro 31075/3

6

Suunnitelmaselostus nro 31076/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31076/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31077/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31077/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566