Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/30

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 343

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2019

HEL 2019-002866 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää seuraaville tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoavustusta 1 100 euroa / kilometri ja sen lisäksi kunnossapitoavustusta 220 euroa / kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä:

Kattilalaakson yksityinen tiekunta

0,33 km

363 euroa

Lill-Fants väglag

0,45 km

495 euroa

Maikinmäki-Långörn tiekunta

1,40 km

1 540 euroa

Puroniitynlaakson tiehoitokunta

0,33 km

363 euroa

Puroniitynmäen tiehoitokunta

0,30 km

330 euroa

Puroniityntien tiehoitokunta

3,70 km

4 070 euroa

                      + julkinen liikenne

3,70 km

814 euroa

Ribbingö-Husö tiehoitokunta

4,20 km

4 620 euroa

                      + julkinen liikenne         

1,88 km

413,60 euroa

Silvolan tiekunta

0,73 km

803 euroa

Vanha Rajatien tiehoitokunta

0,50 km

550 euroa

Vikkullantien tiehoitokunta

1,80 km

1 980 euroa

 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti olla myöntämättä kunnossapitoavustusta Susiraja / Varggränsen, Karhutorpantien ja Leppäniementien tiehoitokunnille, koska näillä teillä on yleistä liikennettä rajoitettu liikennemerkein tai puomilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 24.4.2019, Karhutorpantie Helsinki Östersundom

2

Hakemus 14.4.2019, Kattilalaakso

3

Hakemus 22.4.2019, Leppäniementien tiekunta

4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus 5.4.2019

5

Hakemus 15.4.2019, yksityistien kunnossapito, Maikinmäki-Långörn-tiekunta

6

Hakemus 13.4.2019, Puroniitynlaakson tiehoitokunta

7

Hakemus 11.4.2019, Puronniitynmäen tiekunta

8

Hakemus 17.4.2019, Puroniityntien hoitokunta

9

Hakemus 12.4.2019, yksityistien kunnossapito, Ribbingö-Husö tiehoitokunta

10

Hakemus 7.5.2019, Silvolan tiekunta-Sillböle Väglag

11

Hakemus 15.4.2019, Susiraja-Varggränsen tiekunta

12

Vanha Rajatie tiehoitokunta, hakemus 31.3.2019, yksityistien kunnossapidon avustus

13

Hakemus 23.4.2019, Vikkullantien tiehoitokunta

14

Hakuohje 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiekunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunkiympäristölautakunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 18 kohdan mukaisesti lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Avustuksia maksetaan rakennukset ja yleiset alueet – palvelukokonaisuuden ylläpidon yleiset alueet yksikön budjettiin varatusta määrärahasta. Yksityisteiden avustaminen kohdennetaan kunnossapitoon, jonka merkitys tielle ja sen käytettävyydelle on suurin.

Uusi Yksityistielaki hyväksyttiin 13.7.2018 ja tuli voimaan 1.1.2019. Yksityistielain 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Vuosittaista kunnossapitoavustusta haki 13 tiekuntaa. Hakemuksissa olleiden puutteiden vuoksi joitakin tiekuntia kehotettiin täydentämään rekistereissä olevia tietojaan. Hakemukset ovat esityslistan liitteinä 1–13:

1.

Karhutorpantien tiehoitokunta

0,60 km

2.

Kattilalaakson yksityinen tiekunta

0,33 km

3.

Leppäniemen tiekunta

0,80 km

4.

Lill-Fants väglag

0,45 km

5.

Maikinmäki-Långörn tiekunta

1,40 km

6.

Puroniitynlaakson tiehoitokunta

0,33 km

7.

Puroniitynmäen tiehoitokunta

0,30 km

8.

Puroniityntien tiehoitokunta

3,70 km

9.

Ribbingö-Husö tiehoitokunta

4,20 km

10.

Silvolan tiekunta

0,73 km

11.

Susiraja-Varggränsen tiehoitokunta

1,30 km

12.

Vanha Rajatien tiehoitokunta

0,50 km

13.

Vikkullantien tiehoitokunta

1,80 km

 

Avustaminen edellyttää, että tiekunta on järjestäytynyt ja virallisesti perustettu. Hakemuksessa tiekunnan on esitettävä arvio vuosikustannuksista ja edellisen vuoden toteutuneista kustannuksista. Avustuksen ehtona on myös, että tie on avoin satunnaiselle yleiselle liikenteelle (Yksityistielaki 85 §).

Yleistä liikennettä on rajoitettu kolmella hakemuksen jättäneellä tiekunnalla. Susirajalla on tien alussa liikennemerkein estetty liikenne tielle ja myös tien loppuosa on suljettu puomilla. Karhutorpantiellä on liikennemerkki ajoneuvolla ajo kielletty ja Leppäniementiellä kielletty ajosuunta. Nämä kolme tiekuntaa eivät täytä hakuohjeessa mainittua ehtoa, että tie on avoin satunnaiselle yleiselle liikenteelle. (Hakuohje Liite 14.)

Kunnossapitoavustuksen tasoa korotettiin 10 % vuonna 2018. Avustus oli vuonna 2018 1100 euroa / kilometri ja lisäksi maksettiin 220 euroa / kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä. Avustusten taso säilyy ennallaan. Kunnossapitoavustusten yhteismäärä vuonna 2019 on 16 341,60 euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 24.4.2019, Karhutorpantie Helsinki Östersundom

2

Hakemus 14.4.2019, Kattilalaakso

3

Hakemus 22.4.2019, Leppäniementien tiekunta

4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus 5.4.2019

5

Hakemus 15.4.2019, yksityistien kunnossapito, Maikinmäki-Långörn-tiekunta

6

Hakemus 13.4.2019, Puroniitynlaakson tiehoitokunta

7

Hakemus 11.4.2019, Puronniitynmäen tiekunta

8

Hakemus 17.4.2019, Puroniityntien hoitokunta

9

Hakemus 12.4.2019, yksityistien kunnossapito, Ribbingö-Husö tiehoitokunta

10

Hakemus 7.5.2019, Silvolan tiekunta-Sillböle Väglag

11

Hakemus 15.4.2019, Susiraja-Varggränsen tiekunta

12

Vanha Rajatie tiehoitokunta, hakemus 31.3.2019, yksityistien kunnossapidon avustus

13

Hakemus 23.4.2019, Vikkullantien tiehoitokunta

14

Hakuohje 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiekunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Talouspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566