Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 320

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi usealle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, tontti 47052/13)

HEL 2019-006004 T 10 01 01 00

Kivikonkuja 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Heliwest Oy:lle (y-tunnus 0910064-9), Helitech Oy:lle (y-tunnus 0728505-3), Support Group Oy:lle (y-tunnus 2039257-4), Redstone AERO Oy:lle (y-tunnus 1888263-8) ja ********** varataan perustettavan yhtiön lukuun Mellunkylästä teollisuustontti nro 47052/13 helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:

        varausalue on myöhemmin määriteltävä määräala liitekartan 1 mukaisesta tontista 47052/13. Määräalan pinta-ala tulee olemaan noin 13 000 m²

        varaus on voimassa 31.12.2021 saakka

        varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan liitteessä 2 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        valtuuttaa tontit –yksikön yritystontit –tiimin tiimipäällikön tai valtuuttamansa päättämään em. varattavan alueen vuokraamisesta päättämästään ajankohdasta lukien varauksensaajalle vuokra-ajan ollessa 30 vuotta ja vuokrausperusteen ollessa 12 euroa/k-m² (ind. 100) edellyttäen, että hankkeen mahdollistava asemakaava on saanut lainvoiman.

(T1147-106)

Jatkosuunnittelussa selvitetään, miten helikopteritoiminnasta aiheutuvia haittoja voidaan minimoida. Keinot esitellään lautakunnalle.

Käsittely

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus helikopterilentotoiminnan jatkamiseen Malmin lentokentällä jo olemassa olevaan infraan tukeutuen.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Jatkosuunnittelussa selvitetään, miten helikopteritoiminnasta aiheutuvia haittoja voidaan minimoida. Keinot esitellään lautakunnalle.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus helikopterilentotoiminnan jatkamiseen Malmin lentokentällä jo olemassa olevaan infraan tukeutuen.

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Mika Välipirtti, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Erityiset ja yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Maka/Make

 

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Heliwest Oy:lle (y-tunnus 0910064-9), Helitech Oy:lle (y-tunnus 0728505-3), Support Group Oy:lle (y-tunnus 2039257-4), Redstone AERO Oy:lle (y-tunnus 1888263-8) ja ********** varataan perustettavan yhtiön lukuun Mellunkylästä teollisuustontti nro 47052/13 helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:

        varausalue on myöhemmin määriteltävä määräala liitekartan 1 mukaisesta tontista 47052/13. Määräalan pinta-ala tulee olemaan noin 13 000 m²

        varaus on voimassa 31.12.2021 saakka

        varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan liitteessä 2 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

        valtuuttaa tontit –yksikön yritystontit –tiimin tiimipäällikön tai valtuuttamansa päättämään em. varattavan alueen vuokraamisesta päättämästään ajankohdasta lukien varauksensaajalle vuokra-ajan ollessa 30 vuotta ja vuokrausperusteen ollessa 12 euroa/k-m² (ind. 100) edellyttäen, että hankkeen mahdollistava asemakaava on saanut lainvoiman.

(T1147-106)

Tiivistelmä

Hakijoille perustettavan yhtiön lukuun esitetään varattavaksi määräala tontista 47052/13 helikopteriliikennöintiä varten. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen. Alueelle on laadittava asemakaavan muutos ennen alueen vuokraamista.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Hakijat pyytävät hakemuksessaan, että niille varattaisiin noin 1,3 ha:n suuruinen määräala tontista 47052/13 helikopterikentän ja sitä palvelevien rakennusten toteuttamisen suunnittelua varten. Varaushakemus on esityksen oheismateriaalina.

Hakijat suunnittelevat yhteistä helikopteriliikennöintiä palvelevaa kenttää, johon rakennettaisiin yhteensä n. 3 000 k-m²:n suuruiset hallirakennukset. Halleihin tulisivat sijoittumaan osakasyhtiöiden toimistot, helikopterien huolto- ja polttoainehallit sekä matkustajaterminaali. 

Yhteenveto/alustava suunnitelma hankkeesta oheismateriaalissa.

Tonttitiedot

Tontin 47052/13 pinta-ala on 17 514 m², josta nyt varattavan alueen pinta-ala on noin 13 000 m².

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty toimitila-alueeksi, jota kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11670 (2007), jonka mukaan tontti on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeseen sekä pelastusasemaa varten. Tontille on nykyisessä asemakaavassa osoitettu helikopterikenttä pelastuslaitoksen toimintaa varten.    

Koska nykyinen voimassa oleva asemakaava ei salli kaupallista helikopteritoimintaa, tullaan tontille laatimaan asemakaavan muutos.

Erityiset varausehdot

Vuokrattava alue täsmentyy asemakaavan muutoksen yhteydessä.

Suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tontti 47097/5 vuokrataan betoniasemaa varten eivätkä helikopterien lähestymissektorit saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa betoniaseman rakennuksille. 

Mikäli varauksensaaja aikoo varastoida polttoaineita tai muita herkästi syttyviä tai vaarallisia aineita tontilla, on varauksen saajan suunniteltava niiden varastointi pelastuslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti ja hankittava tarpeelliset luvat varausaikana em. toimintaa varten.

Strategiset tavoitteet

Suunniteltu hanke sijaitsee Kivikon teollisuusalueen tontilla, jolle jo voimassa oleva asemakaava sallii helikopterikentän rakentamisen. Tontti oli suunniteltu pelastuslaitoksen tarpeita varten, mutta sen uusi pelastusasema on tällä hetkellä suunnitteilla toisaalle.

Helikopterioperaattoreiden toiminta Hernesaaressa päättyi vuoden 2018 lopussa, koska sinne suunnitellun asuntorakentamisen suunniteltu esirakentaminen alkaa. Malmin lentokentän alueen muutos uudeksi asuntoalueeksi ei mahdollista helikopteritoiminnan pysyvää sijoittumista alueelle.  Helikopteritoiminnalle on haettu yhteistyössä yrittäjien, asemakaavapalvelun ja tontit –yksikön kanssa uutta korvaavaa sijaintipaikkaa.

Yrittäjien tarkoituksena on mahdollistaa helikopteritoiminta Helsingin alueella. Henkilökuljetusten ja matkustajaliikenteen lisäksi kentän toimintoihin tulisivat kuulumaan myös valmiuslennot ja koulutustoiminta. Työntekijöitä helikopterikentälle tulisi noin 40 ja hankkeen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 milj. euroa. Lentoajat kentällä tulevat olemaan klo 07.00 – 22.00 välisenä aikana ja kentän käyttäjien hallinnassa on 15 -20 helikopteria.

Yleiskaava 2016 laadinnan yhteydessä oli tehty erillinen raportti ’Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys’. Selvityksessä kriteereinä helikopterikentän sijoittumiselle oli mm. sijainti ja saavutettavuus, lähestymissektorien sovittaminen maastoon, melukäyrät ja kaupunkikuvalliset tekijät. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat olivat Vuosaaren satama, Pohjois-Pasila, Kehä I:n ja Lahdenväylän liittymä, Salmisaari ja Santahamina. Saavutettavuuden ja lähestymissektorien sijoittamisen kannalta Kivikon vaihtoehto osoittautui em. vaihtoehdoista parhaaksi.

Hanke tukee kaupungin yritysmyönteistä strategiaa ja mahdollistaa kaupallisen helikopteriliikennöinnin pääkaupunkiseudulla.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Erityiset ja yleiset varausehdot

Oheismateriaali

1

Helikopterit Maanvuokrahakemus 040319

2

Osakkaat

3

Kentän käyttäjät,

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Maka/Make

 

Tiedoksi

Kanslia/Nelskylä Maria

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 307

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566