Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/32

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 25.7.2018 § 143

HEL 2018-005430 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 25.7.2018 143 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Osuuskunnantien ja Pakilantien kulmassa olevalle parkkipaikalle käännyttäessä tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Osuuskunnantieltä Pakilantie 56:n parkkipaikalle käännyttäessä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin katujen kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 2.5.2018 noin kello 12 kääntynyt Osuuskunnantien puolelta Pakilantie 56:n parkkipaikalle. Jalkakäytävän ajoradan puoleisessa reunassa oli syvä kuoppa, johon käännettäessä linkussa oleva oikea etupyörä putosi ja nuljahti. Ajoneuvon oikea vetonivel vaurioitui ja piti vaihtaa.

Hakijan mukaan kyseinen kuoppa ei ole kohtuullinen vaurio tienpinnassa, kuten valokuvista on todettavissa. Sillä ei ole korvaamisen kannalta merkitystä, että tästä kuopasta ei ole aiemmin tullut ilmoituksia, tai että sitä ei ole aiemmin tiestön tarkastuksissa huomattu. Kuoppa korjattiin välittömästi hakijan ilmoituksen jälkeen, joka osoittaa, että kuoppa oli liikennettä haittaava.

Kuoppa saattoi olla havaittavissa, jos ei tarkkailisi lainkaan muita ajoneuvoja tai jalankulkijoita. Kuopan syvyyttä ja reunan terävyyttä ei kuitenkaan pystynyt näkemään auton ikkunan läpi. Autolla parkkipaikalle käännyttäessä vauhti on hiljainen, joten ajonopeus ei voi olla syynä vahinkoon.

Hakijan mukaan on kiistatonta, että ajoneuvo on vaurioitunut kaupungin kunnossapitovastuulla olevalla kadulla olleeseen kuoppaan.

Hakija vaatii korvauksena ajoneuvon korjauksesta yhteensä 670,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on ajanut autollaan Osuuskunnantieltä Pakilantie 56:n parkkipaikalle käännyttäessä jalkakäytävän ajoradan puoleisessa reunassa sijainneeseen kuoppaan. Osuuskunnantie on hoitoluokitukseltaan III –luokkaa, joten sen päällysteessä sallitaan vauriota kohtuullisessa määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Parkkipaikalle käännyttäessä ajoneuvon nopeus on hiljainen, ja siinä nopeudessa kuoppa on ollut huomattavissa. Vahinko on sattunut toukokuussa päiväsaikaan, jolloin on ollut valoisaa. Kuoppa on edellä olevan perusteella ollut havaittavissa ja väistettävissä.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon tilannenopeuden tulee olla sellainen, että ajoneuvo pystytään pysäyttämään tai tekemään väistöliike ennen ajoradalla olevaa estettä eli tässä tapauksessa kuoppaa.

Kuopasta ei ole tätä ennen tullut kaupungille ilmoituksia, ja sitä ei ole myöskään huomattu tiestön tarkastuksissa. Kuoppa on korjattu välittömästi, kun tieto siitä on tullut.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisia vastuitaan. Kaupunki ei näin ollen ole vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §, 23.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta. Aiemmin tehdyn Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 26.7.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 3.8.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

oikaisuvaatimus

2

Vahingonkorvausvaatimus 11.5.2018

3

Kartta vahinkopaikasta, Pakilantie 56

4

Kuvat autovauriosta 2.5.2018

5

Vastine vaatimukseen HEL 2018-005430

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 25.07.2018 § 143

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566