Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 22.5.2019 § 150

Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12493)

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Kvsto 22.5.2019 § 151

Munkkiniemen Hollantilaisentie 11:n asemakaavan muuttaminen
(nro 12519)

HEL 2017-009940 T 10 03 03

Kvsto 22.5.2019 § 152

Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutos
(nro 12481)

HEL 2011-010482 T 10 03 03

Kvsto 22.5.2019 § 153

Marjaniemen Vanamotie 13:n asemakaavan muuttaminen (nro 12436)

HEL 2016-006119 T 10 03 03

Pöytäkirja 22.5.2019

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs  20.5.2019 § 369

V 5.6.2019, Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12501)

HEL 2016-013346 T 10 03 03

Pöytäkirja 20.5.2019

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 27.5.2019 § 15

Tontin varauksen jatkaminen SRV Yhtiöt Oy:lle hotellin suunnittelua varten (Kalasatama, tontti 10593/4)

HEL 2019-002291 T 10 01 01 00

Eja 27.5.2019 § 16

Alueen varaaminen Fingrid Oy:lle sähkömuuntoaseman suunnittelua varten (Viikki, määräala tontista 36003/13)

HEL 2019-002577 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 27.5.2019

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566