Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/27

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 340

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta, joka koskee kotihoidon tai kotisairaalan asiakaskäyntien ajoneuvojen pysäköintivirhemaksuja

HEL 2019-000810 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että käytettävissä olevan tiedon mukaan kodinhoitajille on määrätty enintään kahdeksan (8) pysäköintivirhemaksua vuosina 2012-2018. Haku on tehty pysäköinninvalvonnan taustajärjestelmästä Staran leasing-henkilöajoneuvoille. Tiedot eivät ole täydellisiä, koska niissä ei ole huomioitu oman ajoneuvon käyttöoikeudella varustettuja henkilöitä kodinhoidossa. Näitä tietoja ei ole ollut pysäköinninvalvonnan saatavilla.

Pysäköinninvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen on valvonnassaan kohdeltava kaikkia yhdenvertaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimialalle on toimitettu pysäköintivirhemaksujen oikaisuvaatimusohje.

Karhuvaaran aloitteen perusteella Kaupunkiympäristön toimialan edustajat pysäköinninvalvonnasta ja liikennesuunnittelusta neuvottelivat sosiaali- ja terveystoimialan edustajien kanssa, miten pysäköintiä kotihoidon työtehtävissä voitaisiin helpottaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 16.1.2019 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Mari Rantanen on tehnyt 16.1.2019 seuraavan toivomusponnen:   

Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen selvittävän
mahdollisuudet ennen kaupungin tasoisen selvityksen ja
toimenpiteiden valmistumista, että kotihoitajien määrättyjä
pysäköintivirhemaksuja tulisi voida neuvotteluteitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan ajoneuvon asiakaskäynnillä. Tällöin ainakin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää pysäköintivirhemaksun määräämättä, mikäli ajoneuvo ei ole liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.4.2019 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 30.5.2019 saakka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Lauri Uski, yksikön päällikkö: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 16.1.2019 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566