Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 192

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Suomi Oy:lle Vallilasta hotellin suunnittelua varten varatun tontin varauksen jatkamisesta (Vallila, tontti 22400/1)

HEL 2017-004205 T 10 01 01 00

Aleksis Kiven katu 49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) Vallilasta hotellin suunnittelua koskevan varauksen jatkamista seuraavasti:

        varausalue on edelleen asemakaavan muutoksen nro 11505 kaavatontti 22400/1 tai siitä asemakaavamuutoksella muodostettava tontti (KT, pinta-ala 2 422 m², rakennusoikeus 13 000 k-m², osoite Aleksis Kiven katu 49)

        varaus on voimassa 30.6.2021 saakka

        varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia päivitettyjä erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

(L1-12210)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityiset ja yleiset varausehdot YIT 4.4.2019

2

AKK49_OAS-viitesuunnitelma

3

Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

YIT Suomi Oy hakee hotellitonttivaraukselle jatkoaikaa. Suunnittelu ja operaattorin etsiminen on edistynyt. Varaukselle tarvitaan jatkoaikaa, koska hanke vaatii asemakaavamuutoksen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

YIT on hakenut varaukselle jatkoaikaa. Hankkeen suunnittelu on edistynyt. Tontille on suunniteltu noin 13 000 k-m² hotellirakennus, johon tulisi noin 375 huonetta. Konsepti tarjoaa asiakkaille sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista (”extended stay”) hotellimajoitusta kalustetuissa huoneissa. Alustava suunnitelma on liitteessä 2.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontille on asemakaavassa nro 11505 osoitettu rakennusoikeutta 13 000 k-m² toimistorakennukselle, jossa on 10-15 kerrosta. Toimistohankkeet eivät ole toteutuneet, vaikka asemakaava on ollut voimassa jo yli 10 vuotta. Tämä johtuu muun muassa suunnitellun rakennuksen pienestä pohjapinta-alasta.

Varausehdot

Varausehdot ovat lähes alkuperäiset pienin tarkennuksin. Yleiset varausehdot on päivitetty vastaamaan nykyistä käytäntöä. Aikaisempi varauksensaaja (elinkeinojaosto 11.12.2017 § 24) Lemminkäinen Talo Oy on yhdistynyt YIT:n kanssa, joten varauksensaajan nimi on muutettu. Tontti tullaan luovuttamaan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, johon sisällytetään osto-oikeus.

Hanke monipuolistaisi toteutuessaan Helsingin hotellitarjontaa ja tukisi hyvin muun muassa Messukeskuksen toimintaa.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityiset ja yleiset varausehdot YIT 4.4.2019

2

AKK49_OAS-viitesuunnitelma

3

Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kanslia/Nelskylä, Maarttola, Ahlroos

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.12.2017 § 24

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 253

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566