Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (9)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 199

Raide-Jokeri; katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat, osa 1

HEL 2019-000866 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katu-, puisto- ja siltasuunnitelmat:

PITÄJÄNMÄKI

        Takkatie Espoon rajalla nro 30922/1

        Patterinmäenpuisto nro 5964/1

        Pajamäentie välillä kortteli 46040–Pitäjänmäentie ja LP-alue Pajamäenkujan kohdalla nro 31105/1

        Pitäjänmäentie välillä Strömbergintie–Vihdintie nrot 30923/1−4

        Pitäjänmäentien silta Mätäjoen yli, S15 nro 30923/400

HAAGA

        Eliel Saarisen tie välillä Alppiruusupuisto–Nuijamiestentie nrot 30924/4−6

OULUNKYLÄ

        Pirkkolantie välillä Hämeenlinnanväylä–Metsäpurontie nrot 30925/1−2

        Pirkkolantien jalankulkusilta, S21 nro 30925/400

        Käskynhaltijantie välillä kortteli 28169–Norrtäljentie nrot 30928/1−2

        Norrtäljentie nro 30929/1

VIIKKI

        Maaherrantie välillä kortteli 36063−Pihlajanmäentie nrot 30931/6−7

        Lahdenväylän alikulkusilta, S110 nrot 30931/400−401

        Pihlajamäentie välillä Maaherrantie−Viikinkaari nro 30932/1

        Viikintie välillä Viikinkaari−Viilarintie nrot 30934/3−4 ja 13.3.2019 muutetut suunnitelmapiirustukset nrot 30934/1−2 ja 30934/5

VARTIOKYLÄ

        Varikkotie nrot 30936/1−2

Lisäksi lautakunta päätti määrätä näiden katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Olli Haanperä, projektipäällikkö, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30922/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30922/1

3

Suunnitelmaselostus nro VIO 5964/1

4

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5964/1

5

Suunnitelmaselostus nro 31105/1

6

Suunnitelmapiirustus nro 31105/1

7

Suunnitelmaselostus nro 30923/1-4

8

Suunnitelmapiirustus nro 30923/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 30923/2

10

Suunnitelmapiirustus nro 30923/3

11

Suunnitelmapiirustus nro 30923/4

12

Pääpiirustus 30923/400 Pitäjänmäentien silta

13

Suunnitelmaselostus nro 30924/4-6

14

Suunnitelmapiirustus nro 30924/4

15

Suunnitelmapiirustus nro 30924/5

16

Suunnitelmapiirustus nro 30924/6

17

Suunnitelmaselostus nro 30925/1-2

18

Suunnitelmapiirustus nro 30925/1

19

Suunnitelmapiirustus nro 30925/2

20

Pääpiirustus nro 30925/400 Pirkkolantien jalankulkusilta

21

Suunnitelmaselostus nro 30928/1-2

22

Suunnitelmapiirustus nro 30928/1

23

Suunnitelmapiirustus nro 30928/2

24

Suunnitelmaselostus nro 30929/1

25

Suunnitelmapiirustus nro 30929/1

26

Suunnitelmaselostus nro 30931/6-7

27

Suunnitelmapiirustus nro 30931/6

28

Suunnitelmapiirustus nro 30931/7

29

Pääpiirustus nro 30931/400 Lahdenväylän alikulkusilta

30

Pääpiirustus nro 30931/401 Lahdenväylän alikulkusilta, tukimuuri

31

Suunnitelmaselostus nro 30932/1

32

Suunnitelmapiirustus nro 30932/1

33

Suunnitelmaselostus nro 30934/1-5

34

Suunnitelmapiirustus nro 30934/1 nähtävillä

35

Suunnitelmapiirustus nro 30934/1 revisio

36

Suunnitelmapiirustus nro 30934/2 nähtävillä

37

Suunnitelmapiirustus nro 30934/2 revisio

38

Suunnitelmapiirustus nro 30934/3

39

Suunnitelmapiirustus nro 30934/4

40

Suunnitelmapiirustus nro 30934/5 nähtävillä

41

Suunnitelmapiirustus nro 30934/5 revisio

42

Suunnitelmaselostus nro 30936/1-2

43

Suunnitelmapiirustus nro 30936/1

44

Suunnitelmapiirustus nro 30936/2

45

Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kadut ovat alueellisia tai paikallisia kokoojakatuja, pääkatuja tai joukkoliikennekatuja. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin (asemakaavanumerot esitetty kohdassa Suunnitelma) ja liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatimiin liikennesuunnitelmiin, joita on tarkennettu Raide-Jokerin raitiotieallianssissa. Katusuunnitelmissa on huomioitu kortteleita 46004 ja 46006 (Kutomotie 1 ja 9) koskevan valmisteilla olevan asemakaavan muutos. Viikintien katusuunnitelmat sijoittuvat osittain asemakaavoittamattomalle alueelle, joka on kaupungin omistuksessa.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan Raide-Jokerin pikaraitiotien sekä asemakaavojen mukaisten kortteleiden rakentaminen. Lisäksi parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Suunnitelma

Takkatie Espoon rajalla suunnitelmapiirustus nro 30922/1 (liite 2)

Takkatie on paikallinen kokoojakatu. Katualueen poikki rakennetaan raitiotie. Katualueella oleva Pajamäenkentän liittymä siirretään kadun länsipäähän. Suunnitelma perustuu asemakaavaan nro 12434.

Patterinmäenpuisto suunnitelmapiirustus nro VIO 5964/1 (liite 4)

Puistosuunnitelma käsittää läntisen osan Patterinmäen lähivirkistysalueesta joka on nykyisellään lähimetsäaluetta. Alueella on suojeltuja sotahistoriallisia rakenteita ja liito-oravan kolopuu. Puistoalueelle rakennetaan raitiotie ja sen pelastus- ja huoltoreitti. Raitiotie rakennetaan Patterinmäen alittavaan tunneliin suunnittelualueen itäreunassa. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 4666 ja 12434. Suunnittelussa on otettu huomioon valmisteilla oleva asemakaava nro 12477.

Pajamäentie välillä kortteli 46040–Pitäjänmäentie ja LP-alue Pajamäenkujan kohdalla suunnitelmapiirustus nro 31105/1 (liite 6)

Pajamäentie on paikallinen kokoojakatu, joka liittyy Pitäjänmäentie-pääkatuun liikennevaloliittymällä. Pajamäentien ja Pitäjämäentien liittymäalue siirtyy itään päin. Kummallakin reunalla katua on jalkakäytävä. Pyöräliikenne kulkee ajoradalla ja Pitäjämäentien liittymän yhteydessä on pyöräkaistat. Pajamäentien itäpuolelle rakennetaan uusi laajennettu pysäköintialue. Suunnitelma perustuu asemakaavaan nro 12434 ja suunnittelussa on otettu huomioon valmisteilla oleva asemakaava nro 12477.

Pitäjänmäentie välillä Strömbergintie–Vihdintie suunnitelmapiirustus nro 30923/2 (liitteet 8−11)

Pitäjänmäentie on pääkatu, jonka liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja paitsi Höyläämötien suuntaisliittymä. Pitäjänmäentielle on kumpaankin suuntaan yksi ajokaista ja yksi bussikaista. Pitäjänmäentien katualueen keskelle rakennetaan raitiotie. Raitiotien molemmin puolin istutetaan lehtipuurivit, lukuun ottamatta Takomotien ja Valimotien väliä, jossa säilytetään nykyinen tammipuurivi raiteiden välissä. Kadulle rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Pitäjänmäentielle rakennetaan Mätäjoen uoman kohdalle uusi alikulkusilta Pitäjänmäentien silta Mätäjoen yli, S15 pääpiirustus nro 30923/400 (liite 12), jonka kautta kulkee Mätäjoen uoma sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 3261, 5732, 5775, 7730, 8285, 8570, 9637, 10070, 10148, 10150, 10975, 11239, 11298, 12400 ja 12434. Suunnittelussa on otettu huomioon valmisteilla oleva asemakaava nro 12477 ja valmisteilla olevan kortteleita 46004 ja 46006 koskeva asemakaava muutos.

Eliel Saarisen tie välillä Alppiruusupuisto–Nuijamiestentie suunnitelmapiirustukset nrot 30924/4−6 (liitteet 14−16)

Eliel Saarisen tie on pääosin kaksikaistainen alueellinen kokoojakatu, joka välillä Alppiruusunpuisto ja Ilkantie on joukkoliikennekatu. Joukkoliikennekatuosuudella raitiotie rakennetaan nykyiselle ajoradalle. Muulla osuudella raitiotie kulkee omalla kaistallaan kadun keskellä tai kadun eteläreunassa. Pohjoispäässä Eliel Saarisen tie liittyy rakennettavalla liikennevalo-ohjatulla nelihaaraliittymällä Pirkkolantiehen. Kadun pohjoisreunalla kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 2890, 3259, 6585, 10949, 11580, 11590 ja 12400.

Pirkkolantie välillä Hämeenlinnanväylä–Metsäpurontie suunnitelmapiirustukset nrot 30925/1−2 (liitteet 18−19)

Pirkkolantie on alueellinen kokoojakatu. Ajoradan pohjoisreunassa, välillä Hämeenlinnanväylä-Viidenrajantie, levennetään eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Raitiotie rakennetaan kadun eteläreunalle omalle kaistalleen. Nykyinen Pirkkolantien jalankulkusilta uurnalehdon kohdalla puretaan ja samalle kohdalle rakennetaan uusi silta Pirkkolantien jalankulkusilta S21 pääpiirustus nro 30925/400 (liite 20). Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 6585, 11580, 12185, 12400 ja 12420.

Käskynhaltijantie välillä kortteli 28169–Norrtäljentie suunnitelmapiirustukset nrot 30928/1−2 (liitteet 22−23)

Käskynhaltijantie on paikallinen kokoojakatu. Kadulla on yksi ajokaista molempiin suuntiin. Katualueen keskelle omalle kaistalleen rakennetaan raitiotie ja molemmille reunoille rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 11804, 12045 ja 12445.

Norrtäljentie suunnitelmapiirustus nro 30929/1 (liite 25)

Norrtäljentie on paikallinen kokoojakatu, jonka pohjois- ja eteläpäässä on kiertoliittymät. Raitiotie rakennetaan ajoradalle sekaliikennekaistalle. Ajoradan länsireunaan rakennetaan jalkakäytävä ja yksisuuntainen pyörätiejärjestely. Itäreunaan rakennetaan pysäköinti- ja erotuskaista, jalkakäytävä sekä kaksisuuntainen pyörätie. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 3313, 8202 ja 12445.

Maaherrantie välillä kortteli 36063−Pihlajanmäentie suunnitelmapiirustukset nrot 30931/6−7 (liitteet 27−28)

Maaherrantie on joukkoliikenteelle varattu katu, joka ylittää Lahdenväylän. Raitiotie rakennetaan ajoradalle. Raitiotien eteläpuolelle rakennetaan jalkakäytävä sekä kaksisuuntainen pyörätie (pyöräilyn laatukäytävä). Pihlajamäentien liittymä on kiertoliittymä, johon rakennetaan tarvittava valo-ohjaus raitiotielle. Lahdenväylän ylitse rakennetaan uusi raitiotiesilta Lahdenväylän alikulkusilta S110 pääpiirustus nrot 30931/400-401 (liitteet 29-30). Nykyinen Lahdenväylän ylittävä silta jää jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 10330, 10773 ja 10580.

Pihlajamäentie välillä Maaherrantie−Viikinkaari suunnitelmapiirustus nro 30932/1 (liite 32)

Pihlajamäentie on pääkatu. Kadulla on kolme ajorataa, joista itäinen on varattu joukkoliikenteelle. Raitiotie rakennetaan joukkoliikennekaistan ajoradalle. Kadun reunoissa kulkee erotellut jalankulku- ja pyörätiet. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 10580 ja 10435.

Viikintie välillä Viikinkaari-Viilarintie nro 30934/3-4 (liitteet 38−39) ja 13.3.2019 muutetut suunnitelmapiirustukset nro 30934/1−2 (liitteet 35, 37) ja 30934/5 (liite 41)

Viikintie on pääkatu, jonka ajorata on pääosin kaksikaistainen. Raitiotie rakennetaan ajoradan eteläpuolelle nykyiselle ratapenkerelle. Viikinkaaren ja Viilarintien liittymät ovat kiertoliittymiä, joihin rakennetaan tarvittava valo-ohjaus raitiotielle. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 10580, 10465, 10225, 12400 ja 10520. Viikintien ajoradan eteläpuolella suunnitelmassa kulkeva eroteltu jalankulku- ja pyörätie välillä Koetilankuja–Viilarintie kulkee alueella tällä hetkellä. Viikintien nykyinen ajorata ja saneerattava jalankulku- ja pyörätie sijoittuvat asemakaavoittamalle alueelle, mutta jalankulku- ja pyörätie on katsottu tarkoituksenmukaiseksi kunnostaa tässä yhteydessä. Pyörätie parannetaan pyöräilyn laatukäytäväksi. 

Varikkotie suunnitelmapiirustus nro 30936/1-2 (liitteet 43−44)

Varikkotie on paikallinen kokoojakatu, joka on myös merkittävä joukkoliikennekatu. Varikkotien ajorata on pääosin kaksikaistainen ja kadun pohjoisreunassa kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Pyörätie on kaksisuuntainen ja tavoitteellinen pääreitti. Raitiotie rakennetaan ajoradan eteläpuolelle omalle kaistalleen. Suunnitelma perustuu asemakaavoihin nro:t 8725 ja 12400.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nrot 30922/1 (liite 1), VIO 5964/1 (liite 3), 31105/1 (liite 5), 30923/1−4 (liite 7), 30924/4−6 (liite 13), 30925/1−2 (liite 17), 30928/1−2 (liite 21), 30929/1 (liite 24), 30931/6−7 (liite 26), 30932/1 (liite 31), 30934/1−5 (liite 33), ja 30936/1−2 (liite 42).

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katu- ja puistosuunnittelu on toteutettu Raide-Jokerin raitiotieallianssissa yhteistyössä liikenne- ja katusuunnittelupalvelun, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa sekä ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kahdessa osassa kaupunkiympäristön Sörnäistenkadun asiakaspalvelupiste Tellinkissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 8.10.– 21.10.2018 sekä 5.11.–18.11.2018 välisenä aikana. Pitäjänmäen ja Oulunkylän välisen alueen suunnitelmaluonnoksien esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 10.10.2018 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Oulunkylän ja Itäkeskuksen välisen alueen suunnitelmaluonnoksien esittelytilaisuus pidettiin 7.11.2018 Viikin Ympäristötalolla. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 30.1.–28.2.2019 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu lehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmista on tehty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset on käsitelty erillisessä muistutusten käsittely -liitteessä nro 45. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katu-, silta- ja puistosuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 177 300 000 euroa (alv. 0 %). Kustannuksista Raide-Jokerin pikaraitiotien osuus on 161 900 000 euroa (alv. 0 %), josta vastaa Helsingin kaupungin liikelaitos (HKL). Muu kadun rakentamisen osuus on 15 400 000 euroa (alv. 0 %), josta vastaa Maankäyttö- ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus. Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 800 000 euroa (alv. 0 %).

Muu kadun rakentaminen rahoitetaan talousarvion kohdista 8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä ja viranomaisen ilmoitustaululla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ville Reihe, projektipäällikkö, puhelin: 310 38803

ville.reihe(a)hel.fi

Olli Haanperä, projektipäällikkö, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30922/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30922/1

3

Suunnitelmaselostus nro VIO 5964/1

4

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5964/1

5

Suunnitelmaselostus nro 31105/1

6

Suunnitelmapiirustus nro 31105/1

7

Suunnitelmaselostus nro 30923/1-4

8

Suunnitelmapiirustus nro 30923/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 30923/2

10

Suunnitelmapiirustus nro 30923/3

11

Suunnitelmapiirustus nro 30923/4

12

Pääpiirustus 30923/400 Pitäjänmäentien silta

13

Suunnitelmaselostus nro 30924/4-6

14

Suunnitelmapiirustus nro 30924/4

15

Suunnitelmapiirustus nro 30924/5

16

Suunnitelmapiirustus nro 30924/6

17

Suunnitelmaselostus nro 30925/1-2

18

Suunnitelmapiirustus nro 30925/1

19

Suunnitelmapiirustus nro 30925/2

20

Pääpiirustus nro 30925/400 Pirkkolantien jalankulkusilta

21

Suunnitelmaselostus nro 30928/1-2

22

Suunnitelmapiirustus nro 30928/1

23

Suunnitelmapiirustus nro 30928/2

24

Suunnitelmaselostus nro 30929/1

25

Suunnitelmapiirustus nro 30929/1

26

Suunnitelmaselostus nro 30931/6-7

27

Suunnitelmapiirustus nro 30931/6

28

Suunnitelmapiirustus nro 30931/7

29

Pääpiirustus nro 30931/400 Lahdenväylän alikulkusilta

30

Pääpiirustus nro 30931/401 Lahdenväylän alikulkusilta, tukimuuri

31

Suunnitelmaselostus nro 30932/1

32

Suunnitelmapiirustus nro 30932/1

33

Suunnitelmaselostus nro 30934/1-5

34

Suunnitelmapiirustus nro 30934/1 nähtävillä

35

Suunnitelmapiirustus nro 30934/1 revisio

36

Suunnitelmapiirustus nro 30934/2 nähtävillä

37

Suunnitelmapiirustus nro 30934/2 revisio

38

Suunnitelmapiirustus nro 30934/3

39

Suunnitelmapiirustus nro 30934/4

40

Suunnitelmapiirustus nro 30934/5 nähtävillä

41

Suunnitelmapiirustus nro 30934/5 revisio

42

Suunnitelmaselostus nro 30936/1-2

43

Suunnitelmapiirustus nro 30936/1

44

Suunnitelmapiirustus nro 30936/2

45

Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1

Muistutukset

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja

Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.04.2019 § 182

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566