Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 194

Asuntotontin (kerrostalo, 4 700 k-m2 + li80 k-m2) myyminen Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15:lle sääntelemättömiä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja varten (Vuosaari, Rastila, tontti 54010/6)

HEL 2019-004335 T 10 01 01 01

Retkeilijänkatu 15

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

        myydä Helsingin Vuosaaren Rastilaan sijoittuvan korttelin 54010 tontin 6 (pinta-ala 1 606 m², os. Retkeilijänkatu 15) Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15:lle (Y-tunnus 2872028-8) vähintään 2 748 250 euron kauppahinnasta liitteen 1 mukaisin periaattein ja liitteen 2 mukaisen kauppakirjaluonnoksen ehdon

        kauppahinta maksetaan kaupungin osoittamalle tilille ennen kiinteistökauppakirjan allekirjoittamista

        merkitä tonttia 54010/6 koskevan lyhytaikaisen vuokrasopimuksen (A1154-947) päättymään tonttia 54010/6 koskevan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä

        oikeuttaa tontit-yksikön päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Liitteet

1

Myyntiperiaatteet

2

Kauppakirjaluonnos

3

Muistio

4

Kaupungin toimintaohje tonttien rakennuttajille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Maka/Make

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnalla on toimivalta myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Kaupunginhallitus vahvisti 18.9.2017 (865 §) kaupunkiympäristölautakunnalle hallintosäännön 16 luvun 1 §:ssä tarkoitetun erityisen toimivallan rajat siten, että kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen tai rakennusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta. Muilta osin perustelut ilmenevät liitteenä 3 olevasta muistiosta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi

Liitteet

1

Myyntiperiaatteet

2

Kauppakirjaluonnos

3

Muistio

4

Kaupungin toimintaohje tonttien rakennuttajille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Maka/Make

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Pasonen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566